Personlig profil

Forskning

Jag är professor i socialt arbete men har tidigare varit verksam inom både statsvetenskap (som jag har min doktorsexamen i) och kriminologi.

Min forskning har ett brett fokus på frågor som rör beroendeproblem i samhället – jag har bland annat forskat om narkotikapolitik, beroendevårdens organisering och praktik, läkemedelsassisterad behandling av opioidberoende, illegala överlåtelser av narkotikaklassade läkemedel, opioidrelaterad dödlighet samt alkoholprevention och drickande bland ungdomar. Jag har även forskat om anhörigskap och brottsutsatthet bland föräldrar till vuxna barn med narkotikaproblem, konstruktionen av samhällsproblem med fokus på sjukfrånvaro och socialförsäkringspolitik samt policyspridning.

Min aktuella forskning handlar bland annat om ungdomar som utsätter sina föräldrar för våld  och andra kränkningar.

Jag är verksam på alla nivåer inom utbildningen (grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning), även här främst med ett fokus på beroendeproblem. Jag är kursanansvarig för kursen Läkemedelsassisterad behandling av opioidberoende (SOAO02, 10 högskolepoäng).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Statsvetenskap
  • Beroendelära

Fria nyckelord

  • LSSMC: Methods

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Johnson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren