Inget foto av Björn Larsson

Björn Larsson

Professor emeritus

Personlig profil

Forskning

Min forskning i litteratur kretsar främst kring frågan om meningen med litteraturen, vad den tjänar till och vad den lämpligast bör användas till. Utöver artiklar om olika genrer – bland andra kärleksromanen och äventyrsromanen – och ett antal författare – bland dem Segalen, Balzac, Martinson, Biamonti och Levi , har jag skrivit en monografi om det kritiska mottagandet av Simone de Beauvoirs roman Les mandarins och artiklar om litteratur qua fiktion ur ett teoretiskt perspektiv. För närvarande arbetar jag på en större syntes med titeln Lisez pour vivre. Le bon usage de la littérature [Läsa för att leva. Den goda användningen av litteraturen].
Som lingvist har jag försökt besvara frågan om meningens väsen och därmed också om semantikens epistemologi. Detta arbete har lett till en studie om adjektivet i modern franska och en annan, Le bon sens commun, där jag presenterar en teori om meningens ontologi som ett emergent fenomen av intersubjektiv karaktär, ur vilken kan härledas en epistemologi som deltagande observation.
Sedan länge arbetar jag slutligen på ett större forskningsprojekt som jag hoppas hinna avsluta före min pension eller min död, whichever comes first, närmare bestämt en Teori om människan med vilken jag vill visa att det avgörande element som skiljer människan från andra djur är hennes förmåga att hantera arbiträra tecken och symboler; en teori som jag redan presenterat skissartat i några artiklar och som jag lömskt har infogat i flera av mina romaner.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Larsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler