Personlig profil

Forskning

Jag är fil.dr i historia verksam vid Historiska institutionen, Lunds universitet, där jag undervisat i ämnena historia och mänskliga rättigheter. Min forskning behandlar främst modern historia med inriktning på barn- och ungdomshistoria samt kunskapshistoria. Jag är även knuten till den kunskapshistoriska miljön vid Lund Centre for the History of Knowledge, där jag studerat efterkrigstidens omvärlds- och välfärdsfrågor som kunskapshistoriskt problemkomplex. Andra forskningsintressen är internationalism och idrottshistoria. Våren 2020 gav jag ut en biografi över idrottsstjärnan Gunder Hägg, Frontlöparen (Historiska Media).

Jag disputerade 2018 på avhandlingen Naturliga medborgare. Friluftsliv och medborgarfostran i scoutrörelsen och Unga Örnar 1925-1960 (Arkiv förlag).

Sedan 2018 är jag också verksam som redaktionssekreterare för tidskriften Scandia.

2005-2012 arbetade jag med populärhistoria i olika former, bl.a. som redaktör på tidningen Allt om Historia. Jag har även skrivit populärhistoriska artiklar i flera historiska tidskrifter och drivit podcasten Lite Passé.

 

Undervisning

Sedan disputationen 2018 har jag undervisat på en rad kurser på olika nivåer, huvudsakligen i ämnena historia och mänskliga rättigheter, men även i förlags- och bokmarknadskunskap. Jag har erfarenhet av distansundervisning och campus-kurser, av undervisning på svenska och engelska, samt på grundnivå liksom avancerad nivå. Våren 2020 utvecklade jag temakursen Barn- och ungdomhistoria (7,5 p) på masterprogrammet i historia. Jag har även handlett uppsatser på både b- och c-nivå (kandidatnivå). Höstterminen 2019 var jag kursansvarig för kandidatuppsatskursen i mänskliga rättigheter (också vid Lunds universitet).

Oavsett ämne strävar jag efter undervisningen ska vara forskningsorienterad, studentfokuserad och intresseväckande.

Forskningsgenomslag

Jag har en bakgrund som journalist och hyser ett stort intresse för det som inom universitetsvärlden brukar kallas för tredje uppgiften, det vill säga att kommunicera med allmänheten och samverkan med övriga samhället. Jag har publicerat ett stort antal artiklar i populärhistoriska tidskrifter som Historiskan, Populär Historia, Släkthistoria och Allt om Historia. Som doktorand var jag också med och startade upp podcasten Lite Passé (tillsammans med Kristoffer Ekberg och Emma Severinsson), och jag har även bloggat åt den vetenskapliga tidskriften Scandia.

 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Lundberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren