Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar framför allt om att utveckla metoder som kan stödja samhällets insatser för att göra den byggda miljön tillgänglig för alla, oberoende av funktionell kapacitet. En tillgänglig miljö främjar aktivitet och delaktighet och är därmed också viktig för hälsan i befolkningen. Bland annat var jag involverad i ett stort EU-projekt kring sociala innovationer (InnovAge 2013-2015).  Projektet syftade till att utveckla nya praktiska lösningar som möjliggör för äldre själva att få mer inflytande över hur deras egna och framtidens bostäder ska byggas, renoveras och anpassas för att stödja ett gott åldrande.

Pågående projekt inkluderar utveckling av ett nytt bedömningsverktyg för tillgänglighet av publika entrémiljöer.

Jag disputerade i ämnet Folkhälsa år 2012 och har sedan tidigare (1993) även en filosofie kandidat examen med praktisk filosofi som huvudämne. Sedan år 2000 är jag anställd som forskningsingenjör vid Lunds Universitet. 

Doktorsavhandling
Slaug, Björn (2012). Exploration and Development of Methodology for Accessibility Assessments: Based on the Notion of Person-Environment Fit. Lund University, Faculty of Medicine. ISBN: 978-91-87189-03-6

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ortopedi

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Björn Slaug är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren