Personlig profil

Forskning

Identifiering av markörer för prognostik och målinriktad behandling i malignt melanom och endometriecancer
Valet av cancerbehandling efter operation styrs till stor del av kliniska faktorer. I vissa fall uteblir behandlingsrespons även om valet gjorts utifrån etablerade kliniska faktorer. Ytterligare faktorer behöver identifieras. Vi gör studier för att identifiera markörer i humana tumörcellinjer och vid malignt melanom som kan ha betydelse för metastasering och för målinriktad behandling. På ett tidigt stadium hoppas vi kunna avgöra vilka patienter som kan ha nytta av en viss typ av behandling, och på sikt att denna kunskap kan leda till nya behandlingsformer. I endometriecancer, stadium I, studerar vi den prognostiska betydelsen av proliferation, S-fas, genom flödescytometrisk analys av DNA innehållet i cancercellerna. Från våra studier på ett konsekutivt kliniskt material tycks S-fasen uppträda som en signifikant oberoende variabel i multivariata modeller. Vi kommer härnäst att i ett oberoende identiskt kliniskt material försöka bekräfta våra initiala resultat, och om så sker kan SPF tillsammans med DNA ploidi bidraga till en förfinad diagnostik, prognostik och hjälp vid val av behandlingsstrategi tillsammans med kliniska och patologiska data.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Melanom
  • Endometriecancer
  • Proteomik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Bo Baldetorp är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren