Personlig profil

Forskning

Min forskning är huvudsakligen inriktad på studier och utgivning av grekiska antika och medeltida texter, framför allt monastisk litteratur såsom Apophthegmata Patrum, men även hippiatriska texter. Ett särskilt intresse rör frågor om författarskap och språk, liksom ”flytande” texter, redaktionella ändringar och översättningsfrågor. Jag har även intresserat mig för användningen av digitala verktyg för utgivning och länkning av texter inom flerspråkliga traditioner. Jag arbetar även med digital utgivning och kodning av främst grekiska manuskript och är medredaktör för tre relationella databaser: APDB (the Apophthegmata Patrum DataBase), Monastica (en digital variant av APDB) samt HIPPO (en databas för antika hippiatriska texter) med dess digitala plattform Hippiatrica.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
  • Religionsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Britt Dahlman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren