Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om uthållighet i skogen från bestånds- till landskapsskala:
 
(1) Uthållighet i beståndsskala: Vi använder empiriska data tillsammans med den dynamiska skogsekosystemmodellen ForSAFE för två syften - för att öka processförståelsen om näringsämnes- och kol-kretslopp i skogen, och för att kunna svara på frågor om framtida effekter av klimatförändringar, olika typer av skogsskötsel och atmosfäriskt nedfall på markkemi, vattenkvalitet och trädtillväxt. Miljöövervakningsnätverket Krondroppsnätet (SWETHRO), som drivs av IVL, är en viktig bas i vårt arbete, och vi har ett omfattande och mycket givande samarbete med SWETHRO-gruppen på IVL. Ett viktigt syfte med vår forskning är att tillhandahålla beslutsstöd till svenska myndigheter, t.ex. Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.
 
(2) Uthållighetet i landskapsskala: Vi utvecklar metoder för landskapsansatser i skogen. Syftet är att visa hur synergier och avvägningar mellan ekosystemtjänster kan analyseras med hjälp av dessa ansatser, och lyfta fram fördelarna jämfört med "business as usual"-ansatser. Jag leder det tvärvetenskapliga projektet ForestPath, finansierat av FORMAS under åren 2022-2025. Målet är att i samarbete med skogsägare och andra intressenter hitta lösningar för att bättre nå de olika målen i skogen. För detta har vi samlat ett team som representerar fyra discipliner: ekologi, skogsbruk, juridik och miljöpsykologi. Vi är en del av det strategiska forskningsområdet BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate), och vi har inlett samarbete med forskare från denna miljö som arbetar med jordbruk, för ett bredare landskapsperspektiv över sektorsgränser.
 
Min huvudsakliga undervisning bedrivs på kurserna "Naturgeografi: En introduktion till den jordens miljö" och "Markytans processer och landskapsdynamik".
 
 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Denna personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Naturgeografi
 • Miljövetenskap

Fria nyckelord

 • skogsekosystem
 • biogeokemi
 • synergier och konflikter
 • ekosystemtjänster

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cecilia Akselsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren