Foto av Cecilia Cassinger

Cecilia Cassinger

PhD, Universitetslektor, Docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Cecilia Cassinger (fil. dr., Lunds universitet, 2010) är docent vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.Hennes forskning handlar om kommunikationspraktiker som syftar till att stärka länders, städers och besöksmåls anseende och praktikernas konsekvenser för demokrati, offentlighet och vardagsliv.

---

Sedan 2013 arbetar jag vid institutionen för strategisk kommunikation. Dessförinnan var jag anställd vid Essex Business School, University of Essex, Storbritannien och innan dess avlade jag min doktorsexamen vid företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Min doktorsavhandling Retailing retold: Unfolding international retail image construction in everyday practice undersökte de rumsliga och tidsliga dimensionerna av hur en företagsimage konstrueras och den aktiva roll som konsumenterna spelar i denna process. 

Mina forskningsintressen finns inom marknadsföring och varumärkeskommunikation. Jag är främst intresserad av samhälleliga konsekvenser av att förmedla offentliga principer och gemensamma intressen enligt en marknadsförings- och varumärkeslogik. Jag arbetar tvärvetenskapligt med överlappande begrepp och teman inom platsvarumärkeskommunikation, kommunikationsgeografi och organisationskommunikation. Mitt fokus är på kommunikationens processuella och konstituerande beskaffenhet och hur betydelser av geografiska platser och organisationer förhandlas av aktörer i tid och rum. Ett annat relaterat forskningsintresse är den transformativa potentialen i vardagliga (icke-strategiska!) praktiker och de konflikter som uppstår när människors erfarenheter exproprieras för strategiska ändamål (t ex i varumärkesprocesser). Jag arbetar för närvarande i tre tvärvetenskapliga forskningsprojekt om kommunikationens betydelse för social hållbarhet i städer (se nedan). 

Pågående forskningsprojekt:

Platsvarumärkeskommunikation

Jag har studerat olika exempel på varumärkesarbete i städer, regioner och länder under en längre tid. Gemensamt för studierna är att de närmar sig platsvarumärkesstrategier från ett kommunikationsperspektiv och undersöker dem med hjälp av kulturteori och metod. Jag deltar i två forskningsprojekt med koppling till FN:s globala hållbarhetsmål 11 om hållbara städer och samhällen. Båda projekten undersöker betydelsen av platsvarumärken och strategisk kommunikation för att skapa miljömässigt och socialt hållbara urbana miljöer. 

Det första projektet undersöker nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta stadsmiljöer. Handelns betydelse i fem utsatta områden i Sverige studeras. Projektet finansieras under två år av Handelsrådet. 

Det andra projektet ”Urban turismutveckling i förnyelse” handlar om hur strategisk kommunikation kan stilla konflikter kring turismkonsumtion i städer som har problem med överturism, samt medias betydelse i överturismens tidsålder. Inom ramen för detta projekt studerar jag även hur platsvarumärkeskommunikation kan användas för att skapa nya berättelser om staden som kan driva hållbar förändring och bidra till ett resilient samhälle. Projektet finansieras under fyra år av Formas. 

Delningsekonomin och den digitala staden 

Forskningsprojektet följer processen med att digitalisera tjänster för ökat medborgardeltagande och tjänster i en kommun. Projektet finansieras av Plattformen, Helsingborg stad och genomförs tillsammans med Mia Larson vid Institutionen för service management och tjänstvetenskap, Lunds universitet. Tillsammans med Larson har jag även studerat utvecklings och visualiseringsprocessen av en digital delningsplattform inom äventyrsturism (finansierat av BFUF, 2016–2018).

Visuella sociala medier i organisationskommunikation 

Projektet undersöker sociala normer och konventioner i hur icke-strategiska aktörer (t ex anställda, medborgare, konsumenter) förmedlar och sprider bilder av organisationer med ryktesproblem via den visuella plattformen Instagram. Forskningen genomförs tillsammans med Åsa Thelander (ISK) och har haft olika finansiärer. 

 

 

Undervisning

Jag föreläser och handleder på grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå. Jag medverkar på kurser i kvalitativa metoder, digital marknadsföringskommunikation, företagsekonomi och varumärkeskommunikation. Under perioden 2016-2019 ansvarade jag för kandidatprogrammen i strategisk kommunikation och strategisk kommunikation och digitala medier.

Medlem i akademin för högre utbildning i Storbritannien (Postgraduate Certificate in Higher Education, UK), sedan 2011. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

  • Platsvarumärke, strategisk kommunikation, varumärkeskommunikation, kommunikationsgeografi, hållbarhet, aktivism

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cecilia Cassinger är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren