Foto av Cecilia Cassinger

Cecilia Cassinger

PhD, Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Cecilia Cassinger (fil. dr., Lunds universitet, 2010) är docent vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.Hennes forskning handlar om kommunikationspraktiker som syftar till att stärka länders, städers och besöksmåls anseende och praktikernas konsekvenser för demokrati, offentlighet och vardagsliv.

---

Sedan 2013 arbetar jag vid institutionen för strategisk kommunikation. Dessförinnan var jag anställd vid Essex Business School, University of Essex, Storbritannien och innan dess avlade jag min doktorsexamen vid företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Min doktorsavhandling Retailing retold: Unfolding international retail image construction in everyday practice undersökte de rumsliga och tidsliga dimensionerna av hur en företagsimage konstrueras och den aktiva roll som konsumenterna spelar i denna process. 

Mina forskningsintressen finns inom marknadsföring och varumärkeskommunikation. Jag är främst intresserad av samhälleliga konsekvenser av att förmedla offentliga principer och gemensamma intressen enligt en marknadsförings- och varumärkeslogik. Jag arbetar tvärvetenskapligt med överlappande begrepp och teman inom platsvarumärkeskommunikation, kommunikationsgeografi och organisationskommunikation. Mitt fokus är på kommunikationens processuella och konstituerande beskaffenhet och hur betydelser av geografiska platser och organisationer förhandlas av aktörer i tid och rum. Ett annat relaterat forskningsintresse är den transformativa potentialen i vardagliga (icke-strategiska!) praktiker och de konflikter som uppstår när människors erfarenheter exproprieras för strategiska ändamål (t ex i varumärkesprocesser). Jag arbetar för närvarande i tvärvetenskapliga forskningsprojekt om kommunikationens betydelse för social hållbarhet i städer. 

Pågående forskningsprojekt

Kommunikation av platsvarumärken

Jag har undersökt och undersöker varumärkesarbete i städer, regioner och länder. Forskningen undersöker kommunikationsstrategier för platsvarumärken bland annat genom praktik- och kulturteori. Betydelsen av platsvarumärken och strategisk kommunikation för att skapa socialt hållbara stadsmiljöer undersöks.

Trygghet och attraktivitet i utsatta områden

I två forskningsprojekt undersöks betydelsen av platsvarumärke och strategisk kommunikation i utsatta områden. Det första projektet finansierades av Handelsrådet och undersökte nya samarbetsformer för trygg detaljhandel i utsatta områden runt om i Sverige (avslutat 2023). Det andra projektet finansieras av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) och undersöker attraktivitet i utsatta områden (pågående 2024).

Turistifieringen av städer

Forskningen är en del av projektet 'Rethinking urban tourism development: dealing with sustainability in the age of overtourism' som finansierades av Formas under fyra år. Den handlar om hur kommunikationsstrategier kan minska konflikter mellan turister och invånare i turistifierade städer, samt om hur media bidrar till att skapa föreställningar om resande och turism. Jag är också intresserad av hur platsvarumärkeskommunikation kan användas för att ge upphov till nya berättelser om staden som driver hållbar förändring.

Feministisk etik och hållbarhet

Forskningen använder delar av feministisk teori för att undersöka nya sätt att tänka kring platsvarumärke, offentlig diplomati och hållbarhetskommunikation.  Feministisk omsorgsetik, sårbarhet och relationella perspektiv är av särskilt intresse.

 

 

Undervisning

Jag föreläser och handleder på grundutbildnings- och forskarutbildningsnivå. Jag medverkar på kurser i kvalitativa metoder, marknadsföringskommunikation, företagsekonomi och varumärkeskommunikation. Under perioden 2016-2019 ansvarade jag för kandidatprogrammen i strategisk kommunikation och strategisk kommunikation och digitala medier.

Medlem i akademin för högre utbildning i Storbritannien (Postgraduate Certificate in Higher Education, UK), sedan 2011. 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

  • Platsvarumärke, strategisk kommunikation, varumärkeskommunikation, kommunikationsgeografi, hållbarhet, aktivism

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Cecilia Cassinger är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren