Foto av Charlotte Castor

Charlotte Castor

Dr med vet, Biträdande lektor, Universitetslektor, biträdande

Personlig profil

Forskning

Som barnsjuksköterska arbetade jag framförallt 25 år inom barnneurologi och –onkologi. Grunden för mitt kliniska arbete såväl som forskningsintresse och forskningsområde är sjuka barn och deras familjers behov, samt hälso- och sjukvårdens möjligheter att stödja familjerna utifrån dessa behov. Mitt doktorandarbete med huvudhandledare professor Inger Kristensson-Hallström fokuserade på olika perspektiv av avanceras sjukvård i hemmet för långvarigt och allvarligt sjuka barn. Sedan min disputation 2019 har jag fortsatt med studier som syftar till att stärka familjers egenvård i hemmet och då i första hand med stöd av digitala verktyg som applikation för surfplatta och telefon samt att utveckla den palliativa vården för barn. Jag är bihandledare till 3 doktorander.  

Undervisning

Jag deltar i olika delar av undervisning på grund och specilistutbildingsnivå på IHV genom föreläsningar och seminarier samt handledning och bedömning av uppsatser. Ffa deltar jag i kursdelar som rör barn och barnsjukvård men även handledning av ex kvalitativa studier inom andra områden

Samverkan

I rollen som regional patientprocessledare palliativ vård av barn och ordförande i svensk förening palliativ vård av barn har jag återkommande kommunikation med samhället, brnsjukåvrden samt den palliaitva vården nationellt, regionalt och lokalt. Vidare är mina forskningsprojekt kliniska och ger många tillfällen till nära samverkan med barnsjukvård

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Hälsovetenskaper
 • Omvårdnad

Fria nyckelord

 • Paediatric Nursing
 • Pediatric brain tumor
 • pediatric oncology
 • Palliative care
 • ehealth
 • ehälsa
 • pediatrik palliative care

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Charlotte Castor är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren