Foto av Christer Brönmark

Christer Brönmark

Professor

Personlig profil

Forskning

Det här arbetar jag med

En röd tråd i min forskning är att undersöka vilken roll rovdjur har för vilka organismer som klarar sig bäst i olika sötvattensystem. Hur agerar rovdjur och deras byten i en akvatisk miljö? Hur interagerar de och vilka blir konsekvenserna?

I min forskning har jag undersökt samspelet mellan olika vattenlevande organismer, allt från små snäckor till stora rovfiskar som gädda och gös. Jag har studerat beteendet hos enskilda individer, men också hur hela ekosystem är uppbyggda och fungerar beroende på samspelet mellan olika organismer. Jag har även undersökt vad som kan leda fram till att ett system sätts ur spel och vilka följder det får.

Nuvarande projekt

För närvarande håller jag på med tre projekt där jag på olika sätt undersöker hur rovfiskar och bytesfiskar agerar och samverkar och vilka konsekvenserna blir.

  • Vattenlevande bytesdjur utvecklar fantastiska försvar för att skydda sig mot rovfiskar. Specifikt undersöker jag försvar som endast visar sig när det finns rovdjur i närheten, så kallade inducerade försvar. Ett exempel är hur bytesdjurets kroppsform förändras när det finns rovfiskar i miljön. Rudan får till exempel högre rygg när det luktar gädda i vattnet. Dammsnäckan får ett tjockare skal när det finns rovfisk i dammen. Det kan också handla om att bytesdjuret skiftar färg eller beteende.
  • I ett annat projekt studerar jag säsongsvandringar hos fisk och speciellt hos vår vanliga mört. På vintern flyttar de från sjöar vandrar upp i åar och våtmarker. Anledningen är att de tjänar på det. Vintertid har de helt enkelt bättre förutsättningar att klara sig i åar än i sjöar. Visserligen är tillgången på föda sämre men risken att bli uppäten är mindre. På sommaren, när mörten vandrat tillbaka till sjön, är det värt att ta risken att träffa på en gädda eftersom det då finns gott om föda i sjön. Men alla individer flyttar inte och frågan är varför en del väljer att stanna. För närvarande undersöker jag och mina kollegor om skillnader i immunförsvaret hos fiskarna gör dem olika mycket benägna att migrera.
  • Har miljön någon betydelse för om det blir fler eller färre rovfiskar i sjöarna? Detta undersöker jag i ett projekt som särskilt tar sikte på betydelsen av varmare temperatur och sämre sikt i vattnet på grund av klimatförändringen. Gynnar eller missgynnar sådana förändringar förutsättningarna för rovfiskar som gädda och gös?

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christer Brönmark är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren