Foto av Christian Hulteberg

Christian Hulteberg

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Teknologie doktor Christian Hulteberg är professor vid institutionen för kemiteknik vid Lunds tekniska högskola. Det övergripande syftet med hans forskning är att möjliggöra en omställning av kemiindustrin från fossil till förnybar råvara. Denna forskning bedrivs på flera olika detaljnivåer. Först och främst möjliggörs nya, smarta processvägar för förnybara råvaror genom teknisk utveckling. Detta med syfte att introducera produkterna i de befintliga materialströmmarna i den kemiska industrin. Den tekniska utvecklingen har tyngdpunkt kring heterogen katalys, men även andra icke-katalytiska processer och gasreningsmetoder har tagits fram.

För att undersöka hur väl de nya processerna faller ut genomförs en processdesign kring de nya teknikerna. Detta innebär att en produktionsanläggning designas på papper och material- och värmeflöden i anläggningen beräknas. Dessa flöden används därefter för att göra uppskattningar av apparatstorlekar, resulterande investeringskostnader och driftkostnaderna för att ge en bild av systemens ekonomiska prestanda. Här kommer Christians magisterexamen i företagsekonomi väl till pass. Utöver denna mellannivå där processen utvärderas, utförs också forskning kring ekonomiska styrmedel och hur deras utformning påverkar införandet av ny teknik, samt innovation i kemiindustrin.

Utöver sin forskning har Christian en bakgrund som serieentreprenör och har startat ett antal företag kring uppfinningar som han gjort ensam eller tillsammans med andra. Flera av bolagen har kommit långt och vissa har introducerat produkter på marknaden som säljs kommersiellt. Bolagen sysselsätter ett 30-tal personer.

Christian har eller har dessutom haft förtroendeuppdrag som expert åt Europakommissionen, Norska forskningsrådet och internationella energimyndigheten. Han är ordförande för svenska katalyssällskapet och representant för Sverige i nordiska katalyssällskapet och i European Federation of Catalyst Societies.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kemiska processer

Fria nyckelord

  • Katalys
  • Kemisk teknologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christian Hulteberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren