Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Projekttitel: Minskning av kostnaderna för vattenskador i byggnader genom ett helhetsperspektiv på teknik, brukare och risker

Det rapporteras många fall och spenderas årligen stora mängder av resurser på vattenskador i byggnader i Sverige. Vattenskador som uppkommer på grund av läckage och utströmning av vatten från installationer så som tappvatten-, avlopp- och värmesystem, utrustning så som kylskåp, frysar och diskmaskiner samt läckande tätskikt i våtrum. Vattenskador från dessa system orsakar allvarliga problem i byggnader. Hållbarhetsaspekter, såsom ekonomiska, miljömässiga eller sociala, påverkas negativt av vattenskador, exempelvis försämrat inomhusklimat, förhöjd risk för fukt- och mögel i konstruktionen, överflödigt användande av material och resurser vid reparation av vattenskador, samt stora mänger av monetära resurser som spenderas årligen på att åtgärda och förebygga vattenskador av både boende, byggnadsägare och -förvaltare samt försäkringsbolag för att återställa byggnaderna och dess funktion.

Syftet med detta projekt är att reducera antalet och kostnaden för vattenskador genom ett helhetsperspektiv på hållbarhet, antal skador, kostnader och lösningar på vattenskador. Genom användning av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att analysera befintlig forskning och kunskap, kunde orsaker, kostnader och lösningar för vattenskador undersökas och analyseras. Tillsammans med helhetsperspektivet, som syftade till parametrar som användning av byggnader, olika aktörer, orsaker, skadeeffekter och lösningar, genomfördes det även analys av empirisk statistik och analys av olika påverkan från olika parametrar. Utifrån detta förslogs en modell där nyckelvärden så som skadeorsaker, installationsålder vid skada, uppskattad reparationskostnad beroende på skadetyp och orsak presenterades för att kunna användas i olika skeden av byggnadens livscykel, skeden så som planering-, produktion- och driftskede för att motverka och uppskatta vattenskadornas omfattning, orsak och reparationskostnad.

Från resultatet kunde det konstateras att det fanns en brist av forskningsresultat och datamaterial för orsaker, kostnader och effekter av vattenskador i flerfamiljshus och för byggnader ej avsedda för bostäder, såsom offentligt ägda och förvaltade byggnader. De vattenskador som har analyserats i projektet från installationer, utrustning och tätskikt, inkluderades ofta inom forskningsområdena byggnadsbrister och defekter i tidigare studier. Detta medförde att vattenskadorna studerades med mindre fokus på vattenskadornas omfattning, ursprung, orsak och reparationskostnad. Helhetsperspektivet var även sällan studerat, exempelvis miljöpåverkan från skadorna och eventuella effekter på inomhusmiljön.

Kostnaden för reparationer av vattenskador i det studerade byggnadsbeståndet villor, flerfamiljshus och offentliga byggnader samt försäkringskostnader och självrisk och åldersavdrag, för boende och byggnadsägare uppskattades i detta projekt till 12.6 miljarder SEK per år. För att minska dessa skador, kostnader och effekter av vattenskador studerades och identifierades åtgärder. Dessa åtgärder var både passiva och aktiva tekniska lösningar för att stoppa läckage samt vikten av information och kunskap om vattenskadors uppkomst, orsaker och kostnader i branschen under samtliga skeden under en byggnads livscykel. Genom att presentera en modell, där vattenskadeorsaker och reparationskostnader integrerades kunde de olika orsakerna analyseras och modelleras utifrån vilken skada som bidrog med till högst kostnader beroende på vilken reparation som krävdes. Korrosion, ålder/slitage samt frysskador på ledningssystemet bidrog till högst reparationskostnader följt av otäta tätskikt i våtrum samt felaktiga anslutningar mellan tätskikt och golvbrunn, vilket var följt av utrustningsskador i kylskåp/frysar och diskmaskiner. Dessutom presenterades intervall på ålder av installationer när skador inträffade, vilket visade att de flesta av de rapporterade vattenskadorna i villor inträffar under den första 10års period efter installation.

Projektet arbetar för att hitta lämplig byggnads- och installationsteknik och en lämplig överföring av kunskap till relevanta aktörer som brukare, samhälle och byggindustrin. Vilket förväntas kunna minska de stora vattenskadekostnaderna avsevärt, vilket kan frigöra ekonomiska resurser till andra hållbarhets åtgärder istället.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsbyggnadsteknik

Fria nyckelord

  • Installationsteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christian Mattsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler