Foto av Christoffer Johansson

Christoffer Johansson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Forskningsintressen

Min forskning handlar om att förstå djurs anpassningar till flygning genom att studera interaktionen mellan morfologi och aerodynamik hos levande, friflygande djur.

Jag använder mig av ett tvärvetenskapligt angreppssätt med fokus på funktionell morfologi. Jag tillämpar moderna metoder och tekniker, såsom 3D-kinematiska analyser av djurens rörelser och form med hjälp av höghastighetsfilmer och kvantitativa mätningar av flödet runt och bakom flygande djur med hjälp av 3D Digital Particle Image Velocimetry. Genom att kombinera dessa metoder kan vi korrelera de tredimensionella rörelser vingarna utför med den aerodynamiska vaken och de krafter som genereras. Därmed kan vi bestämma funktionen av förändringar av vingarnas morfologi och rörelsemönster.

Genom att studera aerodynamik hos olika flygande djur tillsammans med vingarnas, stjärtens och kroppens morfologi, kommer vi att få en förståelse av det evolutionära selektionstryck som verkar på djuren och därmed deras anpassningar för flykt.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Christoffer Johansson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren