Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Om mig

Jag gjorde min grundutbildning inom natur och viltvård i Nederländerna, följt av en masterutbildning i zooekologi här i Lund. Jag skrev min masteruppsats om tidpunkter för häckning av tättingar i södra Lappland, samt om hur det korrelerar med klimat. Efter min master arbetade jag inom ett projekt om skogsfågeltrender, där jag undersökte hur populationtrender av generalister och specialister korrelerar med olika skogsvariabler, som exempelvis mängden död ved, gammal skog och lövskog.

Mitt projekt

Trots att Sverige domineras av skog, är skogarna mer eller mindre insprängda av öppen mark (t ex jordbrukslandskap, hyggen, myrar, kraftledningsgator) vilket skapar ett mosaiklandskap. Dessa landskap förändras konstant: när skog blir fragmenterad och mängden insprängd öppen mark ökar, blir skogen mindre lämplig för skogsarter medan lämpligheten för arter som trivs i öppen mark ökar. Idag händer det motsatta i stora delar av Sverige; öppen mark växer igen och skogstäcket ökar.Jag är intresserad av hur dessa förändringar i öppen mark och skog påverkar den biologiska mångfalden.

I mitt doktorandprojekt undersöker jag hur dagfjärilar och fåglar är spridda i mosaiklandskapet och hur de påverkas av markanvändning och ett förändrat klimat. Jag jobbar framförallt med data från Svensk Dagfjärilsövervakning och Svensk Fågeltaxering.

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Dafne Ram är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren