Daniel Möller

Knuten till universitetet, Docent

Personlig profil

Forskning

Jag bedriver forskning huvudsakligen om tidigmodern litteratur (ca 1500–1800). Mitt intresse för den tidigmoderna kulturen och litteraturen har bland annat resulterat i en doktorsavhandling om äldre svensk tillfällesdiktning (2011, på engelska 2015) och en studie över rolldiktaren och experimentatorn Olof von Dalin (2019). Tillsammans med Niklas Schiöler har jag även redigerat den textkritiska antologin Svensk poesi (2016), med dikter från 1500 år.

I ett nytt forskningsprojekt studerar jag 1700-talets svenska begravningspoesi i ett internationellt perspektiv och intresserar mig för vad jag kallar uppluckringen av principen om decorum. Denna tog sin början mot slutet av 1600-talet och intensifierades sedan gradvis under 1700-talet. I min avhandling prövade jag hypotesen att den tidigmoderna djurgravpoesin blev en litterär frizon för skärskådande av litteraturens gränser. Jag noterade att författarna förhöll sig friare till decorum när de skrev djurgravdikter än de gjorde i gravdikter över människor, i bröllopspoesi och i lyckönskningsverser – trots att man i djurgravdiktningen ofta vände sig till kungligheter och de panegyriska inslagen var framträdande. Jag applicerar nu ett liknande synsätt på ett större material och prövar tanken att denna utveckling hade motsvarigheter i gravdiktningen som helhet.

Jag är även intresserad av modern och samtida litteratur och har redigerat och medredigerat flera böcker där den modernistiska poesin står i blickfånget, bland annat Gunnar Ekelöf, Dikter i Grönköpings Veckoblad (2016).

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Daniel Möller är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren