David Davage

knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

De tre abrahamitiska religionerna omtalas ofta som bokreligioner. Men vad innebär det att applicera begreppet “bok” på religioner som växte fram under en tid då “boken” ännu inte var uppfunnen? Bokhistorisk forskning har alltmer betonat att texters materialitet, det vill säga allt från layout och pappersval till produktion och distribution, har stor inverkan på texttolkning. Det har påvisats att olika materiella kulturer konstruerar sambanden mellan “författare,” fysiska medier och innehåll på olika sätt. Materialitet och mening är intimt sammanbundna, och givet en sådan historisk kontingens ämnar detta projekt kasta nytt ljus över de inom bibelvetenskapen återkommande historiska frågorna gällande texters datering, författarskap och syfte. Genom att relatera till tryckpressens banbrytande inflytande över den moderna förståelsen av hur en ”bok” är beskaffad, en förståelse som bäst fångas i begreppet libro unitario, och genom att närläsa paratexter i Jesaja bok och Psaltaren, ämnar projektet svara på två grundläggande frågor: 1) På vilka sätt har föreställningen om en libro unitario format den vetenskapliga diskursen kring kompositionell enhet, författarskap, texttradering och kanonisering?; samt 2) På vilka sätt har tryckpressen format en sådan föreställning? Förhoppningen är att svaren på dessa frågor ska förmå avtäcka den anakronism som präglar mycket av den bibelvetenskapliga diskussionen och föreslå historiskt mer plausibla rekonstruktioner av relationen mellan bokrullar, deras innehåll och deras upphovsmän och kvinnor under andra templets tid. På så vis kan nytt ljus kastas över de bibeltexter som fortsatt sätter en betydande prägel på samtida politik och samhälle, inte minst i ett globalt perspektiv.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Religionsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där David Davage är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren