Personlig profil

Forskning

Immunitet och infektioner

Jag är mycket intresserad av evolutions- och beteendeekologi. En stor del av min nuvarande forskning handlar om olika aspekter kring eko-immunologi, ett relativt nytt, tvärvetenskapligt forskningsfält där fokus ligger på att studera växelverkan och interaktioner mellan sjukdomsframkallande patogener och värdorganismers fysiologi.

Min forskning spänner över teoretiska, metodologiska och empiriska studier relaterade till olika eko-immunologiska frågor. Exempelvis att identifiera och kvantifiera kostnader för immunitet, direkta och mer långsiktiga kostnader orsakade av infektioner, sexuellt urval och signalsystem mellan könen, samt effekter och inverkan på immuniteten när antikroppar och hormoner förs över från mödrar till avkommor.

Detaljerad information

Min forskning vilar på det pågående långsiktiga projektet på trastsångare vid sjön Kvismaren utanför Örebro. De senaste 35 åren har jag koordinerat och genomfört en mängd olika ekologiska undersökningar i detta unika system. Bland annat har jag studerat fågelsång, inavel, sociala och genetiska parningssystem och fågelmalariaparasiter. Tillsammans med kollegor har jag kunnat visa hur individer infekterade med fågelmalaria får avsevärt kortare livslängd och långt färre avkommor än individer som inte är infekterade.

De data som projektet vid Kvismaren har genererat inbegriper bland annat ett omfattande släktträd som bygger på DNA som samlats in från över 2500 trastsångare. Av dessa finns detaljerad information för fler än 700 individer: hur länge de har levt, reproducerat sig, deras beteende och morfologiska egenskaper.

Många användningsområden

Dessa data utgör grunden för mycket goda uppskattningar av fåglarnas fitness, selektion och mikroevolutionära studier av morfologiska egenskaper och beteende (exempelvis när de anländer på våren). Min data ligger också till grund för QTL-analyser, en metod som kopplar gener med fenotypiska egenskaper såsom färg och storlek.

Jag forskar även inom molekylär och genomisk ekologi, telomerers ekologi och könskromosomers evolution hos fåglar.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Dennis Hasselquist är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren