Personlig profil

Forskning

Min forskning omfattar fattigdom, civilsamhällets organisationer och mottagare av mat. Jag har ett övergripande intresse för människors erfarenheter av utsatthet samt civilsamhällets sociala arbete i relation till offentligt socialt arbete. Med start våren 2021 och kommande fem år forskar jag om civilsamhällets matdistribution till människor i ekonomisk utsatthet inom ramen för mitt avhandlingsarbete. Jag använder mig av kvalitativ och kvantitativ metod. Forskningen sker delvis i samarbete med min handledare docent Anna Angelin. Biträdande handledare är professor Anna Meeuwisse.

Undervisning

Jag är en van föreläsare och håller i externa föreläsningar för bland annat organisationer inom det civila samhället samt på diakonutbildningen.

Sker återkommande på socionomutbildningens avslutande masterkurs ”Professionellt socialt arbete” 15 hp. Jag handleder och examinerar.

Yrkesarbete

Sedan våren 2021 är jag doktorand vid Socialhögskolan. Jag är utbildad socionom vid Lunds universitet och tog min examen år 2008. Därefter har jag arbetat som sjukhuskurator och socionom i civilsamhället. År 2011 diakonvigdes jag för Svenska kyrkan och har som yrkesverksam diakon arbetat tillsammans med människor i utsatthet genom enskilda samtal, gruppverksamheter och röst- och påverkansarbete. Masterstudier i socialt arbete genomfördes vid Lunds universitet åren 2018- 2019 och jag skrev då uppsatsen ”Instrumentell paradox i kyrklig praktik: stödets logik och dramaturgi.” För denna uppsats mottog jag den nationella utmärkelsen civilsamhällets uppsatsstipendium år 2021.

Genom åren har jag utöver ovannämnda även läst akademiska kurser i pedagogik, hälsopsykologi, genusvetenskap, sexologi och kultursociolog. Jag har ett internationellt intresse och har arbetat ideellt i ett par frivilligorganisationer. Sommaren 2006 undervisade jag på Oxford High School i Mbale, Uganda. Våren 2003 genomförde jag ett fältarbete om kvinnors hälsa i byn Gopeshwar i Himalaya, Indien.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Socialt arbete

Fria nyckelord

 • Samhällsvetenskap
 • fattigdom
 • matfattigdom
 • civilsamhälle
 • brukare
 • diakoni
 • välgörenhet
 • gåvor
 • mat
 • hunger
 • nutrition
 • välfärd
 • matosäkerhet
 • livsmedelsosäkerhet
 • matdistribution
 • mathjälp
 • materiellt stöd
 • sociala matbutiker
 • matbistånd
 • kyrka
 • trosbaserat
 • stadsmissionen
 • Svenska kyrkan
 • sociala supermarkets

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elinn Leo Sandberg är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren