Foto av Elisabeth Argentzell

Elisabeth Argentzell

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Jag är legitimerad arbetsterapeut och biträdande lektor. Mitt forskningsintresse är inom psykiatri med fokus på vardagsliv, återhämtning och brukarinflytande. Jag disputerade 2012 och mitt avhandlingsarbete undersökte meningsupplevelser i aktivitet för personer med psykiskt funktionshinder. Jag har många års erfarenhet av arbete inom psykiatrin och har undervisat i arbetsterapi, med fokus psykiatri, vid Lunds universitet sedan 2004.  Jag är medlem och sitter i styrelsen för forskarnätverket CEPI – Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser - sedan 2016. Jag har för närvarande olika uppdrag, bl a är jag projektkoordinator för ett flertal forskningsprojekt rörande psykosociala insatser. Jag håller även uppdragsutbildning i den aktivitetsbaserade livsstilsinterventionen ”Vardag i Balans”.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Fria nyckelord

  • Arbetsterapi
  • Återhämtning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elisabeth Argentzell är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren