Foto av Elisabeth Carlstedt

Elisabeth Carlstedt

Postdoktor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

I mitt postdokprojekt undersöker jag hur olika slags boendeverksamheter (HVB för barn och unga, HVB för vuxna, och gruppbostäder enligt LSS) presenterar sig på och använder sig av sociala medier. Presentationerna fungerar som skyltfönsterarrangemang som ska motsvara en extern publiks förväntningar, varigenom verksamheterna erhåller legitimitet och attraherar kunder på en välfärdsmarknad. Jag analyserar innehåll på sociala medier och intervjuar företrädare för boendeverksamheterna, placerande handläggare på socialtjänsten, och brukare. Projektet syftar till att undersöka sociala mediers funktion i relationen mellan verksamhet och externa aktörer. Särskilt intresse riktas mot vilken roll presentationerna spelar i verksamheternas intrycksstyrning, presentationernas funktion för brukare, och huruvida presentationerna används som informationsunderlag för placerande handläggare.

Jag skrev min avhandling om presentationer av äldreboenden, med fokus på vilken bild man förmedlar, till vem, och med vilket syfte. Presentationerna förstås preliminärt dels som en motbild mot den traditionella bilden av äldreboenden, dels som en del av en marknadisering av äldreomsorgen. Ur ett nyinstitutionellt perspektiv betraktas verksamheterna som öppna system, motagliga för omgivningens förväntningar på dem. Presentationerna förstås som frikopplade från verksamheternas vardagliga praktik; som ett kontinuerligt projekt för att skapa legitimitet och förtroende, snarare än som bevis för vad som "faktiskt" pågår i verksamheterna.

Jag är även involverad i andra forskningsprojekt om äldreomsorg och sociala medier, om organisering av äldreomsorg i en marknadiserad kontext, och om konstruktioner av äldre och åldrande.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elisabeth Carlstedt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren