Foto av Elisabeth Högdahl

Elisabeth Högdahl

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag disputerade i etnologi 2003, med avhandlingen Göra gata. Om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden. Mitt forskningsfält berörde då främst plats- och platsutveckling, och inom detta fält har jag särskilt intresserat mig för frågor kring kultur, mångkulturalitet, säkerhet, demokrati och maktrelationer. I denna forskning har jag främst rört mig stadsmiljöer, där jag studerat hur platser skapas och används, men också hur olika utvecklingsprojekt kommer att påverka platser. Intressant är hur själva platsens materialitet kommer att samverka med bruk, image, berättande och minnen och jag har därför också i lika hög grad intresserat mig för dem som verkar och lever i städerna, hur de skapar handling och identitet.

Som forskare har jag emellertid sedan dess mer och mer kommit att intressera mig för frågor kring kultur, kulturarv, makt och mångkulturalitet. Sedan några år tillbaka sysslar jag huvudsakligen med forskning kring mångkultur och organisation, det berör såväl samhället i stort som företag och olika typer av organisationer. Forskningen har också antagit en mer tillämpad karaktär, där jag aktivt för att arbeta med att utveckla det mångfaldiga samhället och olika människors möjlighet att ta plats i detta.

Maktfrågor har varit och är viktigt i min forskning, där jag intresserat mig för vem som får tillfälle att påverka och under vilka former. Inte minst har jag intresserat mig för hur människor kategoriseras och kategoriserar sig själva som ingående i olika grupper med specifika uppsättningar av egenskaper. Frågor om tolkningsföreträde är centrala i denna diskussion, vem som tar sig rätten (eller ges rätten) att definiera vem, vem som har legitimitet att påverka och fatta beslut.

I min forskning har jag arbetat både nationellt och internationellt, där jag förutom Sverige också arbetat i Europa och Sydafrika. Det lokala perspektivet måste, enligt min mening, ses i ett större sammanhang av en pågående regionalisering och globalisering, inte minst när man sysslar med frågor knutna till plats och mångfald. Det är en process som skapar möjligheter men också risker.

Pågående forskningsprojekt:

  • AB NORM – ett utvecklingsprojekt där jag tillsammans med MINE, etnisk mångfald i näringslivet och kommunikationsbyrån The big plan utvecklar metoder att motverka diskriminering och utveckla normkritiska servicemöten inom olika organisationer
  • Normkritiska perspektiv på historia – ett projekt som jag driver tillsammans med forskare från Dunkers kulturhus och Malmö Museer. Fokus ligger på hur historier skapas och legitimeras och på vem/vilka som får tolkningsföreträde i dessa konstruktioner. Syftet är att ifrågasätta dessa och skapa metoder för mer inkluderande berättelser.
  • Projekt Övre – här deltar jag som konsult i ett projekt som drivs av Trelleborgs kommun och Nyréns arkitektbyrå. Syftet är att införa ett normkritiskt perspektiv, framför allt vad gäller genus, i lokal stadsutveckling.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elisabeth Högdahl är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren