Foto av Elizabeth Martinell Barfoed

Elizabeth Martinell Barfoed

Universitetslektor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Disputerade i november 2008 vid Socialhögskolan i Lund med avhandlingen ”Berättelser om adoption”. Avhandlingen består av två delar: I den ena undersöks vuxna adopterades berättelser, i den andra analyseras mediernas bilder av adoption. Socialkonstruktionism och narrativ är två bärande teoretiska utgångspunkter i analysen.

Projektet ”’På vetenskaplig grund’ – manualbaserat socialt arbete i utbildning och praktik” startade mars 2010 och löpte i tre år. Tillsammans med docent Katarina Jacobsson, Socialhögskolan i Lund, undersöktes standardiserade bedömningsinstrument i socialt arbete och dess relation till kraven på ett evidensbaserat socialt arbete: Hur används bedömningsinstrument bland socialarbetare i deras vardagliga yrkesutövning? Vilka implikationer har detta för utbildning och professionalisering? Studien har en kunskapssociologisk och socialkonstruktionistisk ansats. Genom etnografisk metodologi (kvalitativa intervjuer, fältstudier och dokumentanalys) kommer det manualbaserade sociala arbetet att undersökas utifrån socionomens synvinkel. En jämförande studie med medicinskt evidensbaserat arbete kommer också att göras.

Undervisning

Från 2003 har jag i varierande grad undervisat på Socialhögskolan i Lund, termin 4 Sociala problem och interventioner, samt termin 5, Verksamhetsförlagd praktik. Jag handleder även uppsatser på olika nivåer.

Samverkan

Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk under ledning av professor Malin Åkerström, Sociologiska institutionen, Lund.

Forskning om barn och familjer ur ett välfärdsperspektiv – ett tvärvetenskapligt regionalt nätverk, CFWR, Child and Family Welfare Research.

Yrkesarbete

Under min yrkeskarriär har jag varit verksam som socionom inom en rad olika områden (kriminalvård, socialtjänst, behandlingshem). På 1980-talet etablerades socialt arbete som akademisk disciplin – parallellt utvecklades tidskrifter för socialt arbete och professionsspecifika frågor kom att få större betydelse och genomslag. Som frilansjournalist (journalistutbildning i Stockholm 1987-88) utvecklades ett samarbete med tidningar och tidskrifter med socialt arbete på agendan, t ex Socionomen. Som redaktionssekreterare för Nordisk Sosialt Arbeid (1996-2002) sattes socialt arbete in i en nordisk kontext. Under ett par år har jag även varit konsult på ett danskt kunskapscenter för socialt arbete – Formidlingscenter Storköbenhavn (1999-2000, Socialministeriet). 

Genom mina yrkeserfarenheter (socionom, journalist och forskare) har jag följt akademiseringen av det sociala arbetet från olika perspektiv: Under 1980-talet var det praktiska sociala arbetet min huvudsyssla, 1990-talet ägnades åt socialt arbete ur ett journalistiskt perspektiv.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Elizabeth Martinell Barfoed är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren