Foto av Elsa Trolle Önnerfors

Elsa Trolle Önnerfors

Universitetslektor, Docent, Fil.kand. i historia

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är docent och universitetslektor i rättshistoria med inriktning mot familjerätt, och verksam vid Juridiska fakulteten i Lund som lärare och forskare. Jag disputerade 2010, och avhandlingsarbetet bestod i att undersöka rättsbildningen kring testamentsrätten i Sverige under andra hälften av 1600-talet. Testamentsrätten är ett rättsområde som inte är särskilt utförligt behandlat i den svenska rättshistoriska forskningen, och huvuddelen av arbetet bestod därför i grundforskning på området.

Efter disputationen har jag varit anställd vid Juridiska fakulteten i Lund såsom postdoktor, tillförordnad lektor och sedan oktober 2014 som tillsvidareanställd universitetslektor i rättshistoria med särskild inriktning mot familjerätt.

Mina forskningsintressen berör huvudsakligen olika rättshistoriska frågeställningar och problemområden. Den svenska stormaktstiden på 1600-talet har alltid intresserat mig och jag har även forskat kring den rättsliga utvecklingen i Sverige under 1800-talet. Familjerättsliga forskningsfrågor har återkommit såväl i mitt avhandlingsarbete som i mina senare forskningsprojekt kring bland annat bröstarvingars arvsrätt, de jordägande gruppernas påverkan på utformningen av arvsrätten i stort samt möjligheterna till skilsmässa i Sverige under 1800-talet. Jag är också en av initiativtagarna till ett nordiskt forskningsnätverk kring arvsrättsliga frågor.

Mitt pågående forskningsprojekt handlar om kvinnliga juristers villkor i Sverige och utvecklingen av de juridiska professionerna under slutet av 1800-talet och fram till mitten av 1900-talet, och här berör jag bland annat frågor kring kvinnor och myndighet, rätt till högre utbildning och rätt till förvärvsarbete. Projektet, med den preliminära titeln "Justitias pionjärer. En studie av de första kvinnliga juristerna i Sverige. Deras förutsättningar, villkor och situation i Sverige från 1870-1970", är finansierat med forskningsmedel från Ragnar Söderbergs stiftelse. 

Under senare tid har jag även i allt större utsträckning ägnat mig åt mer nutida rättsliga frågor, företrädesvis inom arvsrätten. Under perioden oktober 2015 till och med mars 2016 var jag engagerad i The Norma Elder Law Research Environment där jag deltagit med ett kapitel i en antologi om äldrerätt: "Elder Law. Evolving European Perspectives" (mars 2017, Edward Elgar Publishing), professor Ann Numhauser-Henning är redaktör. Mitt bidrag handlar om arvsrättsliga frågor ur ett äldrerättsperspektiv och har titeln "New Legal Conflicts in an Old Legal Context. The Law of Inheritance and its Challenges in the Twentyfirst Century in the Perspective of the Ageing Individual."

I november 2021 mottog jag "Emil Heijnes Stiftelses belöning av värdefulla insatser för rättsvetenskaplig forskning". Priset delas ut för framstående insatser inom den rättsvetenskapliga forskningen. Prissumman är 75 000 kr.

 

Undervisning

Jag har drygt tjugo års erfarenhet av undervisning på universitetsnivå. Sedan 1998 har jag undervisat på flera olika kurser juristprogrammet, bland annat inom rättshistoria, familjerätt och civilprocessrätt. Frågor kring utbildning och högskolepedagogik ligger mig varmt om hjärtat, och det är områden som jag gärna arbetar aktivt med. Under perioden 2015-2018 var jag studierektor för utbildning på grund- och avancerad nivå på juristprogrammet. Därefter fortsatte jag som vice dekan med ansvar för utbildningsfrågor på fakulteten mellan åren 2018-2020. Jag var dessutom ordinarie ledamot av Nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå (NUGA) 2012-2020. 

I min roll som vice dekan och pedagogisk studierektor tog jag en aktiv del i utvecklande av fakultetens e-lärande, digitalisering och utformningen av våra internetbaserade distanskurser. I min egen undervisning använder jag gärna sociala medier och ny teknik för att nå fram till studenterna på andra sätt än utöver själva undervisningen i lärosalen.

Jag har alltså en bred undervisningskompetens både vad det gäller rättshistoria och delar av de positivrättsliga ämnena, och jag har som sagt även erfarenhet av att ha varit kursföreståndare för flera olika kurser. Personligen tycker jag att blandningen av rättshistoria och gällande rätt är väldigt stimulerande för mig som lärare, och den berikar även min forskning på flera sätt. Denna kombination av ”då och nu” är någonting som jag gärna använder mig av både i min undervisning och i min forskning.

Tillsammans med professor Henrik Wenander (Juridiska fakulteten, Lunds universitet) har jag författat läroboken "Att skriva rätt. Goda råd för att skriva uppsats i juridik" (Wolters Kluwer, andra upplagan 2019). Boken behandlar akademiskt uppsatsskrivande på svenska, och riktar sig till studenter som skriver uppsats på juristprogrammet och andra juridiska utbildningar. Stor vikt läggs vid språkhantering och formalia. Framställningen har ett praktiskt fokus på uppsatsskrivning och innehåller en mängd konkreta exempel. Boken bygger på vår mångåriga erfarenhet av att handleda uppsatsskrivande studenter på olika kurser på juristprogrammet i Lund.

År 2012 mottog lärarlaget i rättshistoria Juridiska Föreningens pedagogiska pris.

År 2018 mottag jag Lunds studenters pedagogiska pris som delas ut av Lunds universitets studentkårer. Vinnaren får, utöver äran och ett diplom från berörd kårordförande, en löneförhöjning samt 25 000 kr för att möjliggöra studieresor i tjänsten.

 

 

Samverkan

Förutom undervisningen på juristprogrammet håller jag gärna populärvetenskapliga föreläsningar över olika rättshistoriska ämnen. Jag har bland annat medverkat på Juridikens dag vid Juridiska fakulteten i Lund 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2017 och 2021.

Jag ser väldigt positivt på den tredje uppgiften, det vill säga att sprida kännedom om forskning och utvecklingsarbete, och jag håller med jämna mellanrum föreläsningar hos ideella föreningar och organisationer kring olika juridiska ämnen. Jag har även medverkat i tv (återkommande panelist i Fråga Lund i SVT) och radio (bland annat återkommande i Släktband i P1) där jag har diskuterat rättshistoria och juridik i äldre tider.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren