Foto av Erik Blennow Nordström

Erik Blennow Nordström

Doktorand, knuten till universitetet

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Kognitiva svårigheter efter hjärtstopp

Jag är sedan 2016 doktorand i klinisk medicin med inriktning neuropsykologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund. Mitt avhandlingsarbete handlar om aspekter av kognitiv (tankemässig) nedsättning efter plötsligt hjärtstopp. Otillräckligt blodflöde till hjärnan som en följd av hjärtstopp leder till hjärnskada i varierande utsträckning. I mitt avhandlingsarbete utforskar jag i vilken utsträckning kognitiva test identifierar kognitiv nedsättning efter plötsligt hjärtstopp. Minnessvårigheter, nedsatt uppmärksamhet och nedsatt snabbhet är relativt vanliga problem för de som överlevt hjärtstopp. Det kan leda till försämrad livskvalitet och minskad delaktighet i samhället för överlevarna, samt till en stor belastning för deras anhöriga.

Den multidisciplinära forskargruppen som jag tillhör, Centrum för hjärtstopp vid Lunds universitet, har utvecklat en enkel uppföljningsmodell där överlevare rapporterar om sina kognitiva svårigheter och genomgår en kognitiv screening, och där anhöriga rapporterar patientens svårigheter i vardagen. Uppföljningsmodellen kommer nu att utvärderas och utvecklas. Som ett led i detta har jag utvärderat ett anhörigskattningsformulär psykometriskt, med goda resultat. Formuläret har tidigare inte använts för att indikera kognitiv funktionsnedsättning efter plötsligt hjärtstopp. Mitt pågående projekt är en neuropsykologisk delstudie inom ramen för den stora TTM2-studien (Targeted hypothermia versus targeted normothermia after out-of-hospital cardiac arrest trial). Här kommer jag detaljerat och över tid undersöka förekomsten av kognitiva svårigheter hos hjärtstoppsöverlevare, samt förekomsten av psykisk ohälsa, mental trötthet och insomningssvårigheter.

Mer vetskap om kognitiv och emotionell problematik efter plötsligt hjärtstopp är av intresse för hälso- och sjukvårdspersonal, patienter, anhöriga och inför kommande vetenskapliga studier. Vi vill identifiera så många patienter med kognitiv svikt efter hjärtstopp som möjligt, vilket är en förutsättning för adekvat vård, rådgivning och rehabilitering.

Yrkesarbete

Parallellt med mina doktorandstudier arbetar jag som legitimerad psykolog vid Skånes universitetssjukhus, vårdenhet rehabiliteringsmedicin. Här utför jag neuropsykologisk utredning samt behandling av patienter med förvärvade hjärnskador såsom stroke, vid en mottagning för specialiserad neurorehabilitering. Vi arbetar interdisciplinärt i team.

Jag har tidigare erfarenhet som psykolog vid inneliggande neurorehabilitering av medelsvår till svår förvärvad hjärnskada, bland annat rehabilitering av patienter som överlevt hjärtstopp, samt som internkonsult gentemot en allmän rehabavdelning. Jag har också varit aktiv inom elevhälsa/skola och på minnesklinik.

Vid sidan av yrkesarbetet är jag ordförande i Sveriges Neuropsykologers Förening, Södra regionen. SNPF är en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund som verkar för spridning av aktuell forskning och klinisk erfarenhet inom det neuropsykologiska fältet.

Undervisning

Jag undervisar i kognitions- och neuropsykologi på psykologprogrammet, både på grundnivå samt mer specifikt relaterat till förvärvad hjärnskada, rehabiliteringsmetodik och teamarbete på avancerad nivå.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi
  • Neurologi
  • Tillämpad psykologi

Nyckelord

  • Neuropsykologi
  • Rehabilitering
  • Hjärtstopp utanför sjukhus
  • Kognition

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Blennow Nordström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren