Foto av Erik Blennow Nordström

Erik Blennow Nordström

Dr med. vet., Neuropsykolog, Timlärare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är medlem av den multidisciplinära forskargruppen Centrum för hjärtstopp vid Lunds universitet. Här disputerade jag 2022 i ämnet klinisk medicin med inriktning neuropsykologi. Avhandlingens fokus var kognitiva (tankemässiga) svårigheter efter plötsligt hjärtstopp. Otillräckligt blodflöde till hjärnan som en följd av hjärtstopp kan leda till hjärnskada i varierande utsträckning. Avhandlingen visade att kognitiv nedsättning efter hjärtstopp utanför sjukhus är relativt vanligt, även över ett halvår efter insjuknandet. Avhandlingen bidrar med ett praktiskt och lättanvänt formulär som närstående får fylla i för att identifiera kognitiva problem i vardagen, information om hur kognitiva problem enligt fyra olika informationskällor (screeningtest, hälso- och sjukvårdspersonal, hjärtstoppsöverlevare, närstående) är relaterade till varandra och till ett objektivt mått på hjärnskada tidigt i förloppet, samt med den hittills mest omfattande och detaljerade kartläggningen av vilka neuropsykologiska svårigheter som ses efter hjärtstopp. Den sistnämnda kartläggningen är en del av en neuropsykologisk delstudie inom ramen för den stora TTM2-studien (Targeted hypothermia versus targeted normothermia after out-of-hospital cardiac arrest trial). Här har vi detaljerat och över tid undersökt förekomsten av kognitiva svårigheter hos hjärtstoppsöverlevare, samt självskattade symtom på psykisk ohälsa, beteendeproblem, fatigue och insomningssvårigheter.

Kognitiv nedsättning kan leda till försämrad livskvalitet och minskad delaktighet i samhället för hjärtstoppsöverlevarna, även vad gäller arbetsåtergång, samt till en stor belastning för deras närstående. Mer vetskap om kognitiv och emotionell problematik efter plötsligt hjärtstopp är av intresse för hälso- och sjukvårdspersonal, patienter, närstående och inför framtida vetenskapliga studier. Vi vill identifiera så många patienter med kognitiv och emotionell problematik efter hjärtstopp som möjligt, vilket är en förutsättning för adekvat vård, rådgivning och rehabilitering.

Yrkesarbete

Parallellt med forskningen arbetar jag som legitimerad psykolog vid Skånes universitetssjukhus, vårdenhet rehabiliteringsmedicin. Här utför jag neuropsykologisk utredning och behandling av patienter med förvärvade hjärnskador eller neurologiska besvär gentemot sjukhusets neurologimottagningar samt vid en mottagning för specialiserad neurorehabilitering. Vi arbetar interdisciplinärt i team.

Jag har tidigare erfarenhet som psykolog vid inneliggande neurorehabilitering av medelsvår till svår förvärvad hjärnskada, bland annat rehabilitering av patienter som överlevt hjärtstopp, samt som internkonsult gentemot en allmän neurorehabavdelning. Jag har också varit aktiv inom elevhälsa/skola och på minnesklinik.

Vid sidan av yrkesarbetet är jag ledamot i Riksstyrelsen i Sveriges Neuropsykologers Förening. SNPF är en nationell förening inom Sveriges Psykologförbund som verkar för spridning av aktuell forskning och klinisk erfarenhet inom det neuropsykologiska fältet.

Undervisning

Jag undervisar i kognitions- och neuropsykologi på psykologprogrammet, både på grundnivå och mer specifikt relaterat till förvärvad hjärnskada, rehabiliteringsmetodik samt teamarbete på avancerad nivå.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi
  • Neurologi
  • Tillämpad psykologi

Nyckelord

  • Neuropsykologi
  • Rehabilitering
  • Hjärtstopp utanför sjukhus
  • Kognition

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Blennow Nordström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren