Foto av Erik Blennow Nordström

Erik Blennow Nordström

Dr med. vet., Neuropsykolog, Timlärare

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är medlem av den multidisciplinära forskargruppen Centrum för hjärtstopp vid Lunds universitet. Här disputerade jag 2022 i ämnet klinisk medicin med inriktning neuropsykologi. 

Under 2023–2024 genomför jag en postdoktorvistelse vid Columbia University Irving Medical Center i New York, USA som Fulbright Scholar. Vid vistelsen kommer jag studera konsekvenser av hjärtstopp hos amerikanska hjärtstoppsöverlevare.

Mitt forskningsfokus är kognitiva (tankemässiga) svårigheter efter plötsligt hjärtstopp. Det otillräckliga blodflödet till hjärnan som en följd av hjärtstopp kan leda till hjärnskada i varierande utsträckning. Närliggande intresseområden är emotionell problematik som ångest och depression, samt neurologiskt betingad trötthet, så kallad fatigue. Jag arbetar också med utvärdering av skattningsskalor och test efter förvärvad hjärnskada. Tillförlitliga skattningsskalor och test är en förutsättning för adekvat vård, rådgivning och rehabilitering.

Kognitiv nedsättning kan leda till försämrad livskvalitet och minskad delaktighet i samhället för hjärtstoppsöverlevarna, även vad gäller arbetsåtergång, samt till en stor belastning för deras närstående. Mer vetskap om kognitiv och emotionell problematik efter plötsligt hjärtstopp är av intresse för hälso- och sjukvårdspersonal, patienter, närstående och inför framtida vetenskapliga studier.

Yrkesarbete

Parallellt med forskningen arbetar jag i vanliga fall som legitimerad psykolog vid Skånes universitetssjukhus, Vårdenhet Rehabiliteringsmedicin. Här utför jag neuropsykologisk utredning och behandling av patienter med förvärvade hjärnskador eller neurologiska besvär gentemot sjukhusets neurologimottagningar samt vid en mottagning för specialiserad neurorehabilitering. Vi arbetar interdisciplinärt i team. Andra arbetsuppgifter har innefattat klinisk handledning av studenter och yrkesverksamma, samt utbildningsuppdrag kring stroke, hjärtstopp och teamarbete gentemot allmänheten och andra vårdgivare.

Jag har tidigare erfarenhet som psykolog vid inneliggande neurorehabilitering av medelsvår till svår förvärvad hjärnskada, bland annat rehabilitering av patienter som överlevt hjärtstopp, samt som internkonsult gentemot en allmän neurorehabavdelning. Jag har också varit aktiv inom elevhälsa/skola och på minnesklinik.

Vid sidan av yrkesarbetet är jag ledamot i Riksstyrelsen i Sveriges Neuropsykologers Förening. SNPF är en nationell förening inom Sveriges Psykologförbund som verkar för spridning av aktuell forskning och klinisk erfarenhet inom det neuropsykologiska fältet.

Undervisning

Jag undervisar i kognitions- och neuropsykologi på psykologprogrammet, både på grundnivå och mer specifikt relaterat till förvärvad hjärnskada, rehabiliteringsmetodik samt teamarbete på avancerad nivå.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi
  • Neurologi
  • Tillämpad psykologi

Fria nyckelord

  • Neuropsykologi
  • Rehabilitering
  • Hjärtstopp utanför sjukhus
  • Kognition
  • Neurologiska sjukdomar

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Erik Blennow Nordström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren