Foto av Eva Hoff

Eva Hoff

Universitetslektor, Docent

Personlig profil

Forskning

Undervisning sker på kurser i utveckling-, personlighets, kreativitetspsykologi på grundnivå och på masterprogrammet i personlighet- och utvecklingspsykologi. Jag handleder kandidatuppsatser såväl som masteruppsatser. Nedan följer en sammanfattning av mina forskningsprojekt.

Lek och kreativitetens villkor

Ett projekt undersöker sambandet mellan vuxnas lekfullhet och kreativitet och sker i samarbete med Samuel West och Ingegerd Carlsson.

Ett annat forskningsprojekt rör kreativitetens villkor i skolans värld och drivs tillsammans med flera av forskarna i kreativitetsnätverket LUCK. Vi driver frågan att utveckling av kreativitet behöver uppmärksammas mer i skolans värld. Andra studier pågår kring hur kreativiteten påverkas av olika villkor. En nyligen publicerad studie handlade om den fysiska miljön på kontor och hur den påverkar kreativiteten hos arbetstagare. Ytterligare forskningsprojekt rör hur internet kan vara en källa till inspiration eller distraktion för kreativa gärningar.

LUCK

Att mäta kreativitet

Olika metoder för att mäta kreativitet har utforskats och jämförts med varandra (Collagetest, Unusual Uses Test och Test of Creative Thinking. Det senaste tillskottet till batteriet av tester är Test of Distributed creativity in Organizational Groups (DOG) som har konstruerats av Samuel West och mig.

Låtsaskompisar och fantasi

Jag forskar kring fenomenet låtsaskompisar. Relationen mellan låtsaskamratskap och kreativitet och självbild har utforskats. 10-åriga barn har i intervjuer berättat om hur leken med låtsaskompisar går till och vilka funktioner de kan ha.

Andra frågor av intresse inom detta projekt rör relationen mellan fantasifullhet och kreativitet och vad fantasifullhet har för betydelse för människor i största allmänhet.

Självbild hos barn och ungdomar

I samarbete med Daiva Daukantaitė bedrivs ett projekt där barn och ungdomars självkänsla studeras. I en del av projektet (där också Pirjo Birgerstam medverkar) jämförs självkänslan hos barn och ungdomar idag med den som barn och ungdomar visade på 1980-talet. Resultaten indikerar att självbilden har stärkts i de yngre åldrarna men hos de äldre verkar trenden gå åt andra hållet – åtminstone för flickor 12-16 år. I övrigt undersöks relationer mellan självkänsla, hälsa, välmående, föräldrarelationer och kompisrelationer.

Forskning

Eva Hoff är docent och har arbetat vid Lunds universitet sedan 2008 och handleder tre doktorander för närvarande (ytterligare tre har avslutat sina projekt under hennes handledning). Eva Hoff undervisar inom utvecklingspsykologi, personlighetspsykologi, organisationspsykologi samt kreativitet och genus på grundläggande och mastersnivå.

Forskningsprojekt

 1. Rör kreativitet i skolan och organisationsvärlden med studier om kreativt klimat, kreativa team, organisationers villkor för kreativitet samt lekens roll i organisationer för att stimulera kreativitet. Skillnader mellan olika former av motivation i öst och väst och klassrumsklimat har också utforskats. Slutligen finns också delstudier kring hur den fysiska platsen både inomhus och utomhus påverkar kreativitet.
 2. Utforskar vägar mot ett hållbart arbetsliv där den fysiska platsen eller utomhuskontor är några aspekter som studerats. Inom projekten ”perspektivträning i grupp”, ”gruppträning för förändring” och ”Hur emotioner och kognitiv träning kan främja kreativitet” är målet att utveckla olika interventioner för ett hållbart arbetsliv, både kreativitets- och hälsofrämjande och fördomsreducerande.
 3. Inom utvecklingspsykologi utforskas självbild, välbefinnande, motivation, anknytning och exekutiva funktioner hos barn, tonåringar och unga vuxna. Hur utomhusmiljöer kan vara en del av att skapa välbefinnande hos barn och unga är en annan del som undersöks och slutligen, hur positiv psykologi kan användas för att skapa bättre förutsättningar för välmående hos skolelever.
 4. Handlar om att utforska fantasins och fantasivärldars funktion, där en del forskning har handlat om relationen till kreativitet och en del om låtsaskompisar och deras funktion.
 5. Utforskar bilder av självet både beträffande yrkesverksamma högpresterande kvinnors upplevelser, och terapeuters och patienters bilder av hur terapin och psykos har betydelse deras själv.

Forskningsprojekten sker i samarbete med kollegor och studenter på institutionen för psykologi vid Lunds universitet, samt forskare runt om i världen (t ex USA, Storbritannien, Irland, Estland, Tyskland, Österrike, Italien och Kina).

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

 • kreativitet
 • fantasi
 • well-being interventions
 • prejudice reduction training
 • creative team processes
 • creativity interventions
 • Professional development
 • work environment
 • självbild
 • motivation
 • kreativt klassrumsklimat

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Hoff är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren