Foto av Eva Ryrstedt

Eva Ryrstedt

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i civilrätt. Jag undervisar i familjerätt, vilket också är mitt primära forskningsområde. Jag bedriver ofta min forskning i gränslandet mellan familjerätt och socialrätt. Min forskning har en rättsdogmatisk utgångspunkt, och utförs ofta i en komparativ kontext. Ibland utförs forskningen med det normativa perspektivet harmoni eller konflikt. Forskningen utförs också med ett tvärvetenskapligt perspektiv och samhällsvetenskapliga metoder. Jag är således verksam i internationella, komparativa, och interdisciplinära forskningssamarbeten och har publicerat mina forskningsresultat i monografier och antologier, liksom såväl i internationella som i nationella tidskrifter. Jag har varit visiting research fellow vid Murdoch University i Perth, Western Australia, samt visiting professor vid Levin College of Law, University of Florida, och dessutom besökt flera andra internationella universitet för att genomföra olika forskningssamarbeten. Mitt internationella forskarnätverk omfattar seniora forskare från bl.a. de nordiska länderna, Australien, England, Holland och USA.

Jag har varit medlem I forskningsprogrammet Norma (http://www.jur.lu.se/norma) sedan 1998 och deltar också i Normas äldrerättsmiljö (finansierad av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs Stiftelse) (http://www.jur.lu.se/elderlaw) med forskningsprojektet: 'Äldres civila rättigheter och familjen’. Forskningsprojektet handlar om hur kognitiva funktionsnedsättningar hos äldre relaterar till deras mänskliga rättigheter särskilt rätt till autonomi och skydd från övergrepp.  Dessutom samarbetar jag med kollegor i Perth, Western Australia, avseende tillämpningen av barnets bästa, könsneutrala äktenskap och de facto relationer, samt äldrerätt.

 

Undervisning

Jag har sedan lång tid tillbaka ett mycket stort undervisningsintresse, liksom också ett stort intresse för pedagogiska frågor.Min undervisning omfattar ofta familjerätt på grund- och avancerad nivå på juristprogrammet och jag är kursföreståndare för kursen Familjerätt i ett komparativt och EU-rättsligt perspektiv. Jag har också gästföreläst vid olika universitet utomlands, som t.ex. vid Levin College of Law, University of Florida (som nämnts ovan), där jag var en av tre lärare i kursen Comparative Perspectives in Family Law. Jag handleder också examensarbeten i familjerätt och är också verksam som handledare av doktorander; såväl internationella doktorander på besök vid vår fakultet, som anställda doktorander.

I min egenskap av vice dekan är jag projektledare/styrgruppsordförande för olika typer av kvalitetsdrivande utvecklingsprojekt vid juridiska fakulteten, som t.ex. införandet av digitala tentamina, kommunikationskursen, samt professionsträningsprojektet.

Samverkan

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del av Lunds universitets uppgifter. Under åren vid Lunds universitet har jag utvecklat många olika typer av professionella kontakter både nationellt och internationellt; med advokater, domare, andra jurister, tjänstemän på socialkontor, m.m. Kontakterna skapas och upprätthålls genom min medverkan i flera olika intresseföreningar som t.ex. ISFL (International Society of Family Law) och genom olika föredrag som jag håller för externa intressenter. Jag medverkar ofta och på olika sätt i statliga utredningar, samt har citerats inte bara i akademiska verk, utan också i nationella och internationella förarbeten.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Eva Ryrstedt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler