Foto av Fabian Beijer

Fabian Beijer

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Jag intresserar mig allra mest för språkliga polaritetsfenomen och hur dessa skulle kunna användas för att förklara varför vissa adverbialstyper aldrig samförekommer i det empiriska material som min doktorsavhandling är baserad på. Det är särskilt positiv polaritet som kan komma att bli relevant här, vilket är extra intressant, då den positiva polariteten inte fått det utrymme den kanske förtjänar i litteraturen.

För närvarande bedriver jag empirisk forskning på prepositioal passives på engelska. Detta är ett annat område där vi behöver mer kunskap.

I min doktorsavhandling (Beijer 2005) testar jag Cinque's (1999) förslag rörande adverbens ordningsföljd i I-domänen empiriskt och teoretiskt.

Tanken är att adverb av olika typer står i en viss ordning i förhållande till varandra för att de sitter i specificerarpositionerna hos funktionella fraser som i sin tur är ordnade hierarkiskt. Beijer (2005) undersöker om den förslagna ordningen tycks stämma för engelska och svenska.

I arbetet med mitt empiriska material blev det uppenbart att vissa adverb(typer) inte samförekommer. Detta kan naturligtvis ha många olika orsaker, men en möjlighet är att vissa icke påträffade adverbkombinationer saknas till följd av att de har olika polaritet, så att den ena omöjliggör den andra, eller att den aktuella kontexten endast kan härbärgera en av dem. Detta är fallet med negativ polaritet och NPIs, men torde också kunna vara fallet med positiv polaritet och PPIs.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren