Personlig profil

Forskning

Under senare tid har jag varit involverad i ett samarbetsprojekt mellan Centrum för ekonomisk demografi och Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap (båda vid Lunds universitet). Forskningsämnena i mitt doktorandprojekt behandlade metoder för integration och analys av longitudinella demografiska och geografiska data på mikronivå. Med detta har syftet varit att tillföra ny kunskap om hur geografiska faktorer på mikronivå påverkat livsvillkoren genom historien. Studieområdet och tidsperioden var den förindustriella landsbygden i Skåne, Sverige.

Jag är nu postdoktor inom projektet Landskrona Population Study vid Centrum för ekonomisk demografi. Inom detta projekt studerar jag boende- och social segregation, samt analyserar rumsliga mönster i dödlighet, inom Landskrona stad, för perioden 1900-1968. Inom projektet har man geokodat alla individer i Landskrona på både adress- och byggnadsnivå för perioden 1948-1968, varigenom individernas fullständiga bostadshistoria kan spåras. Dessa data gör det till exempel möjligt för oss att inkludera individuellt baserade segregeringsmått när vi utför longitudinella analyser av boendesegregation och socioekonomiska skillnader i dödlighet. Därför utgör projektet en utmärkt möjlighet att främja vår kunskap om interaktioner mellan människor och miljö under 1900-talet.

Undervisning

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Yrkesarbete

För mer information - gå till den engelska versionen av denna sida.

For more information - go to the English version of this page.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kulturgeografi
  • Ekonomisk historia
  • Annan data- och informationsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Finn Hedefalk är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren