Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Fredrik Åström forskar i vetenskaplig kommunikation och bibliometri inom biblioteks- och informationsvetenskap, men också med stark anknytning till vetenskapsstudier och forskningspolitiska studier. I sin avhandling studerade Åström den sociala och intellektuella utvecklingen av biblioteks- och informationsvetenskap som forskningsämne. Den post-doktorala forskningen har fokuserat på användningen av bibliometriska metoder för att kartlägga och visualisera forskningsfält. För närvarande leder Åström ett forskningsprojekt med syfte att kartlägga forskningsutvärderingspraktiker, samt att undersöka effekter av användning av bibliometriska prestationsindikatorer i utvärdering av forskning på forskare och forskningssystemet.

Undervisning

Åström föreläser om, och handleder masters- och forskarstudenter inom vetenskaplig kommunikation och bibliometri.

Yrkesarbete

Åström arbetar som expert på frågor rörande bibliometri, vetenskaplig kommunikation och utvärdering av forskning. Den ena sidan detta är att erbjuda rådgivning och undervisning angående frågor relaterade till Åströms expertis - till exempel genom att kommentera nya utvärderingsmetoder och användning av bibliometri i forskningspolitiska sammanhang. Den andra sidan är utförandet av bibliometriska analyser för att t.ex. utvärdera vetenskaplig produktivitet, genomslag och samarbete; men också i arbete med litteraturöversikter.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredrik Åström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren