Foto av Fredrik Björklund

Fredrik Björklund

Professor

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar om hur människor ser på sig själva och andra, särskilt på moralområdet, när man interagerar med individer från andra samhällsgrupper, och när man besvarar frågor i psykologiska test. Här följer tre korta projektbeskrivningar:

1. Moralpsykologi

Vilka processer ligger bakom att vi kommer fram till att någonting är moraliskt klandervärt eller berömvärt? Hur fattar vi beslut i moralfrågor? I detta projekt undersöks kognitiva aspekter på hur människor fungerar moraliskt. Vi arbetar ofta med experimentella metoder och studerar hur bedömningar och beslut påverkas av kontextuella faktorer och samspelar med personlighetsvariabler.

2. Stereotyper och fördomar

Hur påverkar stereotyper vår bild av oss själva och andra? I projektet undersöks hur information om människors grupptillhörighet påverkar vilka slutsatser som dras om deras egenskaper, och hur denna påverkan kan förklaras. Liksom i moralprojektet arbetar vi framförallt med socialkognitiva teorier och experimentella metoder.

3. Personlighetsmätning

Vilken betydelse har social önskvärdhet vid mätning av personlighet och kan man utveckla självskattningstest som mäter personlighet på ett relativt ”rent” sätt? Projektets studier omfattar dels grundforskning om social önskvärdhet, men också testutveckling och tillämpade studier inom t.ex. urval och rekrytering.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Fria nyckelord

  • socialpsykologi
  • social kognition
  • moralpsykologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Fredrik Björklund är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren