Foto av Gabriel Brea-Martinez

Gabriel Brea-Martinez

Forskare

Personlig profil

Forskning

Efter den senaste globala ekonomiska krisen finns det allt fler bevis för och en växande uppfattning i många samhällen om att den sociala rörligheten har minskat, och att möjligheterna att upprätthålla och förbättra vissa socioekonomiska nivåer har varit begränsade, vilket i sin tur lett fram till en växande socioekonomisk ojämlikhet. På detta sätt har nyligen genomförda studier visat att i de flesta utvecklade länder skulle det kräva fyra eller fem generationer för att barn från familjer med lägre social status skulle nå upp till genomsnittliga inkomstnivåer. Dessa fakta är inte isolerade utan har historiska rötter. Viktiga studier från sociologisk och ekonomisk litteraturen har hävdat att historisk social rörlighet och ojämlikhet kan belysa aktuella problem i våra samhällen, i synnerhet under perioder av omvandling.

Följaktligen existrerar det både i historiska och i samtida samhällen ett viktigt samband mellan demografiska fenomen och sociala och/eller ekonomiska ojämlikheter. Således gäller att ju högre nivåer av ojämlikhet, desto högre är sjukligheten och dödligheten; likaså påverkas mekanismerna för fertilitetskontroll, som neutraliserar effekterna av skillnader, redan före den demografiska övergången; samt de in-/utvandringsmöjligheter som kanaliserade ojämlikheten inom och mellan samhällen. Icke desto mindre har kunskaper om denna interaktion mellan demografi och sociala och ekonomiska ojämlikheter traditionellt baserats på information på makronivå, med aggregerade data och med ett synkroniskt perspektiv.

Min forskning inom Landskrona Population Study (LPS) förenar verktyg för familjedemografi med analys av ekonomisk ojämlikhet och social stratifiering på mikronivå. Således strävar jag i min forskning att analysera hur demografiska beteenden påverkar lång- och kortsiktig socioekonomisk ojämlikhet och sociala reproduktionsprocesser. Ojämlikhet speglar hur resurser och möjligheter fördelas mellan individer, vilket innebär att individer måste betrakta som aktiva agenter i skapandet av ojämlikhet, som bestäms av demografiska och ekonomiska system, något som medför att varje individ besitter specifika socioekonomiska egenskaper.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gabriel Brea-Martinez är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren