Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Forskningen i vår forskargrupp genomförs tillsammans med äldre, anhöriga och professionella. Detta har varit och är vägledande även i min egen forskning som har syftet att förbättra vården för personer med långvarig ohälsa och funktionshinder. Forskningen berör äldre personer i bemärkelsen ålder 65 år eller äldre samt personer som lever med fortskridande sjukdom och därmed upplever ett för tidigt åldrande. Den kronologiska åldern betyder mindre när en person upplever sjukdom och ohälsa. Det biologiska åldrandet och åldrandet som socialt fenomen i vårt samhälle är det som påverkar förståelsen av den äldres och anhörigas upplevelser. Forskningen som jag leder utmärks av metodologisk mångfald och implementeringsforskning med interaktiva forskningsmetoder. Förbättringar av vården förutsätter att de berörda är delaktiga och målet är att forskningen ska leda fram till modeller och best practice för person-centrerad äldrevård och omsorg. Anhörigas insatser till äldre närstående med hälsoproblem och deras eget behov av stöd står i fokus. Exempel på ett nyligen påbörjat projekt är det där första generationen äldre med utvecklingsstörning följs avseende hälsa och personernas behov av vård och omsorg. Ett annat handlar om samarbete mellan anhöriga till sköra äldre patienter och sjuksköterskor vid akutsjukhus.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Hälsovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gerd Ahlström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren