Foto av Gisela Priebe

Gisela Priebe

Knuten till universitetet, docent

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Barns och ungas samt vuxnas utsatthet och psykiska hälsa

Forskningsområdet omfattar forskning om barn och ungas utsatthet genom övergrepp, till exempel sexuella övergrepp eller fysisk misshandel, men också sexuell exploatering (t.ex. sälja sex eller människohandel för sexuella ändamål), utsatthet för oönskade internetrelaterade händelser och utsatthet genom att vara anhörig eller omsorgsgivare till familjemedlemmar som är svårt sjuka, har allvarliga psykiska problem eller lever i missbruk. När det gäller vuxnas utsatthet ligger fokus på sexuella trakasserier på den akademiska arbetsplatsen eller i studiemiljön, tandvård som arena för upptäckt av sexuella övergrepp, prostitution samt insatser för familjer där en familjemedlem har psykisk ohälsa.

Såväl förekomsten av olika typer av utsatthet, faktorer som ökar eller minskar risken för utsatthet och utsatthetens konsekvenser för individens psykosociala hälsa studeras. Även utvecklings-, familje- och omgivningsfaktorer beaktas samt samverkan mellan vårdgivare.

Jag genomför framför allt kvantitativ forskning, dels stora epidemiologiska befolkningsstudier eller registerstudier, dels evaluering av olika typer av specialiserade interventioner eller utveckling/normering av mätinstrument för kliniska sammanhang. På senare år har jag även börjat arbeta med kvalitativa intervjustudier.

Jag har ett omfattande samarbete med forskare på såväl nationell som internationell nivå. Jag är mycket intresserad av praktikbaserad och tillämpad forskning som genomförs i nära samverkan mellan forskning och klinisk praktik.

Aktuella projekt (aug 2019):

Tellus – ett forskningsbaserat projekt för att stärka Lunds universitets arbete mot sexuella trakasserier, 2018 – 2020, https://tellus.blogg.lu.se/ . Ett tvärvetenskapligt projekt med finansiering av Lunds universitet. Delar av resultaten analyseras ytterligare med finansiering av Vetenskapsrådet i projektet En fördjupad förståelse av sexuella trakasserier på den akademiska arbetsplatsen/i studiemiljön: en mångfacetterad studie av exponering, avgörande faktorer, konsekvenser och handlingsstrategier, 2019 – 2021.

Genomförbarhetsstudie gällande samverkan mellan BUP och VUP, ”The Family Model”, uppdrag från Socialstyrelsen, 2019-2020.

Tandvård som arena för upptäckt av sexuella övergrepp, finansiering av bl.a. Centrum för sexologi, Malmö universitet, 2016-2020.

Svensk normering av standardiserad intagningsintervju (Brief Child and Family Phone Interview, BCFPI) vid barnpsykiatriska kliniker. Ett samarbete mellan Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg, Lunds universitet samt BCFPI Inc och Hamilton Health Sciences i Kanada, 2018 – 2020.

Unga, sex och Internet i en föränderlig värld, 2013 – 2016, med finansiering av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och i samarbete med Linköpings universitet. Huvudrapport, se http://www.allmannabarnhuset.se/wp-content/uploads/2015/11/Unga_sex_internet_2015_slutlig.pdf . Fortsatt vetenskaplig publicering med finansiering av bl.a. Brottsoffermyndigheten.

Utvärdering av föräldrabaserade interventioner riktade till barn till föräldrar med psykisk ohälsa, 2013 – 2016, med finansiering av Socialstyrelsen och i samarbete med Göteborgs universitet och Malmö universitet. Fortsatt vetenskaplig publicering med finansiering av bl.a. Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen och Stiftelsen Clas Groschinskys minnesfond.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Medicin och hälsovetenskap
 • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

 • barn
 • ungdomar
 • barn som far illa
 • barn som anhöriga
 • psykoterapi
 • familjeterapi
 • sexualitet
 • utvecklingspsykologi
 • klinisk psykologi
 • övergrepp
 • sexuell exploatering
 • prostitution
 • Internet
 • psykiatri
 • barn- och ungdomspsykiatri
 • enkät
 • epidemiologi
 • effektutvärdering
 • vuxenpsykiatri
 • trauma

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gisela Priebe är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren