Gunnar Juliusson

Expert

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Molekylär karakteristik och epidemiologi vid akut myeloisk leukemi (AML) hosvuxna. Svenska patienter med AML har prospektivt rapporterats till det nationellaBlodcancerregistret sedan 1997, som nu innehåller data om diagnostik,handläggning och utfall för mer än 6000 patienter, och representerar en unikdatabas med realdata, av särskild betydelse avseende den majoritet avpatienter som är äldre (median 71 år), och oftast inte blir rapporterade iinternationell litteratur.

Sedan 2014 insamlas benmärgsprover och hudbiopsi från alla nya patientermed AML för 'Next Generation Sequencing (NGS)' med helexomssekvensering,och RNA-sekvensering, med jämförelse mot konstitutionellt DNA för att påvisaleukemispecifika avvikelser. Uppföljningsprover insamlas likaledes för attvärdera 'minimal residual disease (MRD)', dvs kvarvarande leukemiceller efterbehandling, och klonal utveckling i sjukdomens fortsatta faser. Sällsynta ochvanliga associationer mellan genetiska avvikelser och kliniska fynddokumenteras, och värderas i ett nära samarbete mellan laboratorium ochklinik.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Blodcancer
  • epidemiologi
  • genetik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gunnar Juliusson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren