Gunnar Juliusson

Expert

Personlig profil

Forskning

Molekylär karakteristik och epidemiologi vid akut myeloisk leukemi (AML) hosvuxna. Svenska patienter med AML har prospektivt rapporterats till det nationellaBlodcancerregistret sedan 1997, som nu innehåller data om diagnostik,handläggning och utfall för mer än 6000 patienter, och representerar en unikdatabas med realdata, av särskild betydelse avseende den majoritet avpatienter som är äldre (median 71 år), och oftast inte blir rapporterade iinternationell litteratur.

Sedan 2014 insamlas benmärgsprover och hudbiopsi från alla nya patientermed AML för 'Next Generation Sequencing (NGS)' med helexomssekvensering,och RNA-sekvensering, med jämförelse mot konstitutionellt DNA för att påvisaleukemispecifika avvikelser. Uppföljningsprover insamlas likaledes för attvärdera 'minimal residual disease (MRD)', dvs kvarvarande leukemiceller efterbehandling, och klonal utveckling i sjukdomens fortsatta faser. Sällsynta ochvanliga associationer mellan genetiska avvikelser och kliniska fynddokumenteras, och värderas i ett nära samarbete mellan laboratorium ochklinik.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • Blodcancer
  • epidemiologi
  • genetik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Gunnar Juliusson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren