Håkan Brorson

Knuten till universitetet, Professor, adjungerad

Personlig profil

Forskning

Vi har visat att lymfödem leder till nybildning av fettväv, vilket gör det svårbehandlat med konventionella metoder i form av bandagering och kompressionsstrumpor. Vi studerar orsaken till fettnybildning och fördelning av lymfvätska med bioimpedans, CT, MR. Vi analyserar inflammation och genuttryck i fettbiopsier som möjlig orsak till fettsnybildning. Om lymfödemet kan karakteriseras i termer av vätska/fett-hyperplasi ökar möjligheterna till optimal behandling inkluderande potentiellt framtida farmakologisk behandling om inflammatoriska parametrar kan identifieras. Lymfödem behandlas med kompression om svullnade består av vätska och fettsugning om den domineras av nybildad fettväv. Efter behandling måste dyra kompressionsstrumpa användas. Det finns inget mätinstrument som optimerar strumpanvändningen utan man får lita på klinisk erfarenhet. Vi testar olika varumärkens livslängd och kompressionseffekt med nyutvecklad utrustning för kostnadseffektiv optimering av kompressionsbehandling.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fria nyckelord

  • lymfödem
  • fettväv
  • fettsugning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Håkan Brorson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren