Foto av Håkan Jönson

Håkan Jönson

Professor

Personlig profil

Forskning

Den forskning jag bedrivit har präglats av ett intresse för konstruktionen av sociala problem och kollektiva identiteter och under senare år med en inriktning mot äldre och äldreomsorg. Jag har bedrivit forskning inom flera olika områden, med anknytning till åldrande och äldreomsorg.

Jag disputerade i april 2001 på en avhandling med titeln ”Det moderna åldrandet. Pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941-1995”. Under åren 2001-2003 arbetade jag i forskningsprojektet ”Pensionärerna och våldet”, som leddes av professor Malin Åkerström vid Sociologiska institutionen i Lund. Under 2003-2006 innehade jag en FAS-finansierad forskarassistenttjänst, placerad vid Tema Äldre och åldrande, Linköpings universitet. Inom ramen för denna studerade jag vanvård och övergrepp mot äldre. Under senare år har jag intresserat mig för skillnader i synsätt mellan funktionshinderområdet och äldreomsorgen, samt betydelsen av kronologisk ålder som grund för att beviljas eller nekas stödinsatser. För närvarande leder jag också ett projekt om särskilda boenden för äldre personer med omfattande och långvariga missbruksproblem.

Undervisning

På socionomprogrammet undervisar jag i vetenskaplig metod, samt med fokus på äldre, åldrande och äldreomsorg inom olika kurser. Jag handleder också kandidatuppsatser, magister- och masteruppsatser och är för närvarande handledare för fyra doktorander.

Jag har genomgått motsvarande 15 hp högskolepedagogiska kurser och också producerat läromedel; nämnas kan ”Ålderdom som samhällsproblem”, utgiven på Studentlitteratur (2002), ”Sociala problem som perspektiv”, utgiven på Liber (2010), "Makt och vanmakt på äldreboenden" (Harnett, Jönson & Wästerfors, 2012) utgiven av Studentlitteratur och ”Socialt arbete med äldre” (Jönson & Harnett, 2015), utgiven av Natur & Kultur.

Jag är sedan 2013 studierektor för forskarutbildningen vid Socialhögskolan.

Samverkan

För närvarande leder jag forskningsprojektet Kan en handikappolitisk modell ge en bättre äldreomsorg? som finansieras av Forskningsrådet för Hälsa, Välfärd och Arbetsliv (FORTE 2014-4565). I projektet medverkar Tove Harnett vid Socialhögskolan i Lund, Annika Taghizadeh Larsson vid Linköpings universitet och Stina Johansson vid Umeå universitet. Jag är också medsökande till forskningsprogrammet Individanpassad omsorg och generell välfärd: dilemman i marknadiseringens tid där Marta Szebehely vid Stockholms universitet är huvudsökande. Programmet finansieras av Forskningsrådet för Hälsa, Välfärd och Arbetsliv (FORTE 2013-2296). Inom ramen för det programmet har jag tillsammans med Tove Harnett och Magnus Nilsson intresserat mig för äldreomsorg med profil och inriktning – vilka är motiven till att ordna äldreomsorg med särskilda inriktningar och hur förverkligas en inriktning i äldreomsorgens vardag? Sedan 2019 leder jag forskningsprojektet "Lågtröskelboenden för äldre missbrukare: Livskvalitet eller uppgivenhet", som finansieras av systembolaget.

För närvarande leder jag det Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning. I Lund leder jag Södra gruppen för socialvetenskaplig forskning om åldrande och äldreomsorg. Jag är också medlem i ”Kriminal- och socialvetenskapligt nätverk”, som leds av professor Malin Åkerström, Lunds universitet, samt i flera nationella och internationella nätverk inom äldreområdet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Håkan Jönson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren