Foto av Håkan Jönsson

Håkan Jönsson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Mitt avhandlingsprojekt ”Mejeridiskens nya ekonomi” startade i frågor kring hur kultur och ekonomi flätas samman i det senmoderna samhället och vilka nya vanor, värderingar och föreställningar som uppstår ur dessa processer har varit frågor som följt med under min verksamhet som forskare. I avhandlingen valde jag att studera mejerivarornas omvandling i Öresundsregionen. I avhandlingen ”Mjölk – En kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi” (2005) tar jag bland annat upp hur mjölken blev förknippad med svenskhet och hur detta håller på att förändras i den allt mer globaliserade livsmedelsmarknaden. Ett annat viktigt tema är hur varuexplosionen och försöken att förknippa immateriella värden med vardagliga konsumtionsprodukter har påverkat både produktionen och konsumtionen av mejerivaror.
Under avhandlingsarbetet kom jag in på flera forskningsområden som jag sedan har fördjupat mig inom. Det empiriska materialet ledde in mig på fältet Mat och måltidsforskning, där jag fördjupat mig i den gastronomiska utvecklingen i Sverige de senaste decennierna. Då livsmedelsproduktion påverkar både livet på och uppfattningen om landsbygden kom jag in på frågor om landsbygdens omvandling och kulinarisk turism. För närvarande pågår projektet Måltiden i Upplevelseekonomin som undersöker hemmamatlagningens förändring. För samtliga fält gäller att jag allt mer har börjat arbeta med tillämpningar och inte bara med grundforskning och att jag strävat efter att finna tvärvetenskapliga samarbeten.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Håkan Jönsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren