Hanne Tonnesen

Professor, bitr Överläkare, Director WHO CC, Editor in Chief

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning är patientcentrerad med inriktning mot prevention, d.v.s. förebyggande åtgärder. Den har fokus på att förbättra behandlingsresultat och underlätta s.k. patientförlopp, d.v.s. patientens tillfrisknandeprocess, till gagn för den enskilda patienten och för samhället. Klinisk forskning bland patienter med beroende och missbruk är tvärvetenskaplig och involverar många discipliner och personalgrupper. Den omfattar särskilt alkohol, droger och tobak, men också andra områden.

Nya metoder och behandlingsprogram samt prevention är en viktig del av forskningen för denna patientgrupp. Dessutom tillkommer den gränsöverskridande hälsofrämjande forskningen som rör förbättring av s.k. ohälsa (såsom rökning, övervikt, undernäring och brist på fysisk aktivitet) och s.k. samsjuklighet (kroniska medicinska sjukdomar som förekommer samtidigt med tillfälliga, primära, sjukdomar som behandlas).

I normalt ”friskt” tillstånd verkar organfunktionerna i balans. När vi blir sjuka och skall genomgå ett behandlingsprogram ställs större krav på de olika organfunktionerna, och denna balans bryts. Vid ohälsa och samsjuklighet har vi inte de extra reserver som kan motsvara de större kraven. Därför utvecklar patienter med ohälsa och samsjuklighet flera problem, tyngre patientförlopp, sämre livskvalitet och alltför tidig död jämfört med patienter med samma primära sjukdom, men utan ohälsa och samsjuklighet.

Forskningsinsatsen bygger på att patienter har en stor outnyttjad hälsopotential och på att många olika sorters behandlingar kan kombineras. Studierna omfattar både patienter med ett beroende som också lider av ohälsa och samsjuklighet och psykiatriska, medicinska och kirurgiska patienter med samtidigt beroende och missbruk. Genom att undersöka kombinerade hälsofrämjande behandlingar är det möjligt att urskilja och implementera de program som ger den bästa effekten.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Beroendelära
  • Klinisk medicin

Nyckelord

  • ALKOHOL
  • DROGER
  • TOBAK
  • NÄRING
  • FYSISK AKTIVITET
  • SAMSJUKLIGHET

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hanne Tonnesen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren