Foto av Hans Gösta Lilja

Hans Gösta Lilja

Expert

Personlig profil

Forskning

Vårt projekt syftar till att mäta prostataspecifika proteiner och RNA samt använda ljudvågs-baserad flödesteknik för att isolera extracellulära membranpartiklar (EV) och cirkulerande tumörceller (CTC) från blod. PSA-baserad screening för prostatacancer reducerar risken för att dö av denna cancer, men PSA-testet är ej specifikt. Vi utvecklar därför mera specifik PSA-relaterad diagnostik för att kunna ge varje man exakt information angående hans risk för att utveckla avancerad tumörväxt eller spridd cancer. Både friska celler och cancerceller använder sig av EV för att kommunicera med andra celler. EV innehåller cell-specifik information vilket kan utnyttjas till att utveckla tidig diagnostik. Cancerceller som sprids till nya ställen i kroppen via blod och lymfsystemet kallas för CTC. Dessa kan lämna cirkulationen för att ge upphov till metastaserad cancer. Ny teknik som medger tidig upptäckt av CTC kan medge behandling som baseras på individuell risk för död och symtom från cancern.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Hans Gösta Lilja är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren