Personlig profil

Forskning

Lokal ansamling av immunceller och lipider bygger upp aterosklerotiska plack i kärlväggen. När dessa plack ibland eroderar eller brister så bildas blodproppar som kan begränsa blodflödet och orsaka allvarliga kliniska komplikationer som hjärtattacker och slaganfall (stroke). Även om vår kunskap om sjukdomsmekanismerna som bidrar till ateroskleros har ökat avsevärt under senare år, så är det fortfarande en utmaning att identifiera och än mindre behandla instabila plack. Därför är ateroskleros och hjärtkärlsjukdom den främsta dödsorsaken och den börda på samhället som orsakas av hjärtkärlsjukdom kommer troligen att öka med den dramatiska ökningen av diabetes och associerade hjärtkärlkomplikationer som ses världen över. Även om blodfettsänkande läkemedel har revolutionerat förebyggande behandling av hjärtkärlsjukdom, så minskas den kardiovaskulära risken bara med 25-50%. Därför behövs läkemedel som angriper andra sjukdomsmekanismer, så som plackinflammation, för att minimera den återstående risken.

Idag vet vi att den cellulära ämnesomsättningen och immunförsvarsmekanismer är starkt sammankopplade. T.ex. så omprogrammerar aktiverade leukocyter sin ämnesomsättning för att anpassa sig till de behov som ställs på dem för att effektivt kunna utföra sina uppgifter i immunförsvaret. Vår forskning syftar till att förstå hur immunceller omprogrammerar sin ämnesomsättning för att kunna understödja plackinflammation och aterosklerosutveckling, samt att undersöka möjligheterna att angripa den omprogrammerade ämnesomsättningen som ett konceptuellt nytt sätt att begränsa plackinflammation och aterosklerosutveckling. 

Undervisning

Kursansvarig lärare för kursen kandidatexamensarbete i biomedicin (BIMK90). Medlem i examinationskommittén tillsatt av Programnämnden för mastersutbildningar för att granska och bistå andra kursledare med hur man förbättrar examinationsförfaranden i de program som nämnden ansvarar för.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Harry Björkbacka är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler