Foto av Helena Hansson

Helena Hansson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

Mitt forskningsområde rör framförallt kvalitetssäkring och utvärdering av behandlingsinsatser som ges till patienter med psykiatrisk problematik samt metodutveckling inom området förhållningssätt och möte med anhöriga till personer med en beroendeproblematik.

Undervisning

Min pedagogiska erfarenhet omfattar samtliga nivåer på Socialhögskolan, framförallt kurser med fokus på psykosocialt arbete och missbruk/beroende. Handledning av studenter på grund- och masternivå. För närvarande undervisar jag framförallt på socionomprogrammets 6:e och 7:e termin, på kurserna Självständigt examensarbete, Socialt arbete med drogmissbrukare och Professionellt socialt arbete.

Yrkesarbete

Jag är socionom och har tidigare arbetat kliniskt som kurator inom missbruks- och beroendevården samt psykiatrisk öppenvård vid Psykiatri Skåne, Region Skåne.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Beroendelära
  • Socialt arbete
  • Psykiatri

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren