Foto av Helena Rosén

Helena Rosén

Universitetsadjunkt, PhD

Personlig profil

Forskning

Min forskning handlar främst om patienters egenvårdsförmåga efter dagkirurgi samt hur specialistsjuksköterskan kan stödja denna.

Särskilt fokus ligger på hur patienter i alla åldrar inklusive närstående kan återhämta sig hemma efter dagkirurgi. Målet är att stödja patienter och närstående före, under och efter kirurgi, verka för kunskapsutveckling och införa patientcentrerad vård. Forskningen genererar kunskap om patienters preferenser avseende stöd samt hur omhändertagande och behandling påverkar symtom, tecken och det dagliga livet hemma under återhämtningsfasen postoperativt. Förestående har jag: ett flervetenskapligt forskningsprogram projekt om barns och närståendes återhämtning efter tonsillkirurgi. 

Undervisning

Jag är examinator och kursansvarig i kurser ingående i specialistssjuksköterskeprogrammet med inriktning akutsjukvård. På sjuksköterskeutbildningen är jag handledare och examinator för kandidat uppsatser, undervisar om perioperativ vård och är kursansvarig i kurserna om handledning á totalt 7.5hp. Jag är även klinisk lärare inom akutsjukvård för T6. På specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning mot anestesiologi handleder och examinerar jag magisteruppsatser.

Samverkan

Jag har tillsammans med kolleger startat ett nationellt nätverk med presumtiv beteckning; Nationellt nätverk för Kvalitet och utveckling för Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning Akutsjukvård, NKSA. Lärosätena Lunds universitet, Växjö universitet, Örebro universitet, Uppsala universitet samt Sophiahemmet i Stockholm är involverade. 

Yrkesarbete

Jag är specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård och anestesiologi och har arbetat huvudsakligen med intensivvård samtliga inriktningar, anestesisjukvård, akutmottagning under 20 års tid. Mitt intresse för forskning väcktes genom det praktiska arbetet med postoperativ vård och 2011 disputerade jag med doktorsavhandlingen ”Patients´ experiences of symptoms, discomfort and their impact on daily living following day surgery.” vid Nursing College University of Rhode Island U.S.A. i ett samarbete med Högskolan i Skövde. Avhandlingen handlade om symptom och besvär efter dagkirurgi samt hur dessa påverkade patienternas dagliga liv. Sedan 2002 har jag varit aktiv som adjunkt och lektor på högskola och universitet.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Omvårdnad

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helena Rosén är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren