Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag har doktorsexamen i historia från Göteborgs universitet (2012) med avhandlingen Rödsot i Sverige 1750-1900: En sjukdoms demografiska och medicinska historia. Mina huvudsakliga forskningsintressen är medicinhistoria, demografi och befolkningshistoria. Under min tid som postdok vistades jag vid SAXO-institutet, Köpenhamns universitet, vilket finansierades genom Vetenskapsrådets bidrag Internationell Postdok.

Mitt nuvarande forskningsprojekt, också finansierat genom Vetenskapsrådet, fokuserar på långtidssjukskrivningar ur ett historiskt perspektiv. Idag görs stora ansträngningar för att förstå varför moderna samhällen spenderar mer och mer pengar på långvariga sjukdomsfall, medan vi, åtminstone enligt den stadigt ökade medellivslängden, borde vara hälsosammare än någonsin. Ett avgörande perspektiv har emellertid saknats: Systemet för långvarig sjukskrivning har förhandlats fram under en 100 år lång period präglad av stora hälsoförändringar samt omfattande social och teknisk utveckling. I stället för att vara ett nytt fenomen, bör långtidssjukskrivning förstås som något gammalt, utvecklat inom ramen för det svenska välfärdssystemet. Gränserna för sjukfrånvaro har debatterats och förändrats genom hela sjukförsäkringens historia. Denna utveckling har påverkats av politiska idéer så väl som samhällsförändringar, inklusive arbetskraftsfluktuationer, möjligheterna till pension, förtidspension och sociala förmåner, samt organisationen av vården och den epidemiologiska transitionen. Det är således ett socialt konstruerat system, men med fast förankring i en biologisk och ekonomisk verklighet. Det finns dock ingen tidigare historisk forskning som analyserar detta fenomen som en historisk process. Därför syftar detta projekt till att förbättra vår förståelse för utvecklingen och förändringen av gränserna för långtidssjukskrivning i Sverige under första halvan av 1900-talet.

Undervisning

Jag undervisar för närvarande på följande kurser:

EOSE08 - Ekonomi och samhälle: Färdighetsträning 2 - Konsten att skriva och rapportera

EKHD05, Ekonomisk historia: Framväxten av moderna hälso- och sjukvårdssystem 

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Historia

Fria nyckelord

  • Medicinhistoria
  • Historisk demografi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Helene Castenbrandt är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren