Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning kretsar framför allt kring antik arkitektur, grekisk såväl som romersk, men jag har även ägnat mig åt ämnen som kronologi, prosopografi och romersk socialhistoria. Min doktorsavhandling, The tomb of Caecilia Metella: tumulus, tropaeum and thymele, utgjorde en byggnadsarkeologisk undersökning av ett romerskt gravmonument där målet var att nå en förståelse av faktorerna bakom byggnadens utformning samt att placera den i sin historiska kontext. I denna studie, såväl som i andra, har jag använt digitala dokumentationsmetoder samt 3D-modellering för att kunna utföra rumsliga analyser.

Mellan 2003 och 2013 medverkade jag i ett internationellt forskningsprojekt om antika båthus: Shipsheds in the ancient Mediterranean. Båthus användes i Medelhavsområdet från slutet av 500-talet f.Kr. för att förvara krigsskepp och utgjorde en viktig del i de antika staternas militära infrastruktur. Samtidigt som båthus var funktionella byggnader och präglades av mycket specifika tekniska krav var de dessutom ofta mycket storslagna. Några av antikens allra största byggnadsverk var båthusanläggningar. Undersökningarna syftade till att besvara frågeställningar rörande båthusens konstruktion, användning och betydelse.

Ett pågående projekt rör införandet av bränt tegel som byggnadsmaterial i den grekisk-romerska världen. Trots att materialet var känt och de tekniska förutsättningarna för produktion redan existerade togs brända tegelstenar i bruk reativt sent och under lång tid var användningen endast sporadisk. Bland annat genom användning av nätverksanalys har vi kunnat belysa mekanismerna bakom spridningen av tekniska innovationer under antiken.

Sedan 2015 arbetar jag även med ett fältarkeologisk projekt kring den antika staden Hermione.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Antikvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Gerding är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren