Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning kretsar framför allt kring antik arkitektur, grekisk såväl som romersk, men jag har även ägnat mig åt ämnen som kronologi, prosopografi och romersk socialhistoria. Min doktorsavhandling, The tomb of Caecilia Metella: tumulus, tropaeum and thymele, utgjorde en byggnadsarkeologisk undersökning av ett romerskt gravmonument där målet var att nå en förståelse av faktorerna bakom byggnadens utformning samt att placera den i sin historiska kontext. I denna studie, såväl som i andra, har jag använt digitala dokumentationsmetoder samt 3D-modellering för att kunna utföra rumsliga analyser.

Mellan 2003 och 2013 medverkade jag i ett internationellt forskningsprojekt om antika båthus: Shipsheds in the ancient Mediterranean. Båthus användes i Medelhavsområdet från slutet av 500-talet f.Kr. för att förvara krigsskepp och utgjorde en viktig del i de antika staternas militära infrastruktur. Samtidigt som båthus var funktionella byggnader och präglades av mycket specifika tekniska krav var de dessutom ofta mycket storslagna. Några av antikens allra största byggnadsverk var båthusanläggningar. Undersökningarna syftade till att besvara frågeställningar rörande båthusens konstruktion, användning och betydelse.

Från 2010 till 2020 ledde jag ett projekt rörande den tidiga användningen och spridningen av bränt tegel i den grekisk-romerska världen. Trots att materialet var känt och de tekniska förutsättningarna för produktion redan existerade togs brända tegelstenar i bruk reativt sent och under lång tid var användningen endast sporadisk. Bland annat genom användning av nätverksanalys har vi kunnat belysa mekanismerna bakom spridningen av tekniska innovationer under antiken.

2015 inledde jag arbetet med ett fältarkeologisk projekt i den antika staden Hermione, samt ett forskningsprojekt om det republikanska Forum Romanum. Preliminära resultat publiserades 2021 respektive 2022. För närvarande kretsar min forskning kring byggnadsteknik och designproblem i hellenistisk arkitektur.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Antikvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Gerding är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren