Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Mina huvudsakliga forskningsområden är andraspråksinlärning och språkbedömning och -testning. I min doktorsavhandling från 2007 utvecklade och utvärderade jag tester av kollokationskunskap hos avancerade inlärare av engelska. Målet var att påvisa att dessa tester gav upphov till tillförlitliga (reliabilitet) och giltiga (validitet) data, samt att undersöka olika studerandegruppers (gymnasie- och universitetsnivå)kollokationskunskap.

Förutom fortsatt forskning om ordinlärning och ordtestning intresserar jag mig för experimentella psykolingvistiska metoder för studier av det bilinguala lexikonet, och där hur lexikala enheter (ex. kollokationer och idiom) bearbetas, lagras och lärs in hos vuxna tvåspråkiga individer.

Nyligen avslutade jag ett treårigt projekt finansierat av Vetenskapsrådet (2013-2015). Detta projekt, där jag var forskningsledare, undersökte hur andraspråksinlärare bearbetar engelska ordkombinationer (t.ex. 'fria kombinationer', 'kollokationer', och 'idiom'), och hur inlärarnas modersmål påverkar dessa processer.

För närvarande är jag del av ett nytt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet för perioden 2017-2020. Tillsammans med kollegor vid Lunds universitet (Dr Marie Källkvist, forskningsledare) och Karlstads universitet (Dr Pia Sundqvist and Dr Erica Sandlund) bedrivs detta projekt med det övergripande syftet att utveckla en vetenskaplig grund för engelskundervisning i flerspråkiga klassrum.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Gyllstad är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren