Personlig profil

Forskning

Tvärvetenskaplig forskning om biologisk mångfald

Jag forskar på biologisk mångfald. Vilka hot finns och vad behöver göras för att bevara mångfalden?

Min forskning fokuserar framförallt på hur klimatförändringar och ett allt intensivare nyttjande av våra landskap påverkar organismer och ekosystemprocesser, samt vilka konsekvenser detta har för de tjänster - ekosystemtjänster - naturen förser oss med. Forskningen bygger på studier av biologiska mångfald och ekosystemtjänster på skalor från lokala fält till hela landskap. Kunskapen omsätts i modeller som kan förutsäga konsekvenser av hur vi sköter våra landskap. Genom tvärvetenskapliga samarbeten försöker jag förstå hur olika strategier för att sköta våra landskap påverkar dessa effekter. Många av mina studier har handlat om den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet.

Vill att forskning gör nytta

Som ordförande för Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC, försöker jag att främja tvärvetenskaplig forskning som söker svar på brådskande miljöfrågor. Jag vill bidra till att vetenskaplig forskning gör nytta i samhället. Jag är koordinator för profilområdet Naturbaserade framtidslösningar, det strategiska forskningsområdet BECC och samverkansinitiativet LU Land. Jag är ledamot i styrgruppen för Lunds universitets Hållbarhetsforum, jag arrangerar miljö- och klimatkonferenser och jag håller populärvetenskapliga föreläsningar och skriver forskningssammanfattningar.

Jag är också involverad i att utveckla undervisningen. Jag har initierat flera nya kurser kring miljöfrågor och jag har tagit fram tvärvetenskapliga program. År 2002 mottog jag Lunds universitets pedagogiska utmärkelse för att jag har utvecklat ny tvärvetenskaplig undervisning inom miljövetenskap.  

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
 • SDG 14 – Hav och marina resurser
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekologi
 • Miljövetenskap

Fria nyckelord

 • Biologisk mångfald
 • bevarandebiologi
 • ekosystemtjänster
 • klimatförändringar
 • agroekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Smith är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren