Henrik Wenander

Professor, Professor, Prodekan för forskning

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Jag är professor i offentlig rätt, den del av juridiken som handlar om maktutövningen i riksdag, regering, kommuner och annan offentlig förvaltning. Tidigare har jag arbetat i domstol (notarietjänstgöring) och i Nordiska ministerrådets sekretariat. Jag är prodekan för forskning vid fakulteten samt vice ordförande i fakultetsstyrelsens nämnd för utbildningen på forskarnivå.

Min forskning handlar om den rättsliga regleringen av den offentliga förvaltningen i dagens samhälle, särskilt om hur förvaltningen påverkas av EU-rätten och Sveriges internationella samarbete i övrigt. Jag har i min forskning särskilt intresserat mig för de rättsliga ramarna för styrning och reglering av den offentliga förvaltningen i svenskt och internationellt perspektiv. Under 2019-2022 bedrev jag ett forskningsprojekt om den offentliga förvaltningens konstitutionella ställning i de nordiska länderna, finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Ett ytterligare forskningsintresse är nordiskt juridiskt samarbete. I monografin Fri rörlighet i Norden (Juristförlaget i Lund 2014) undersökte jag hur nordiskt samarbete kan underlätta för personer och företag att röra sig och handla över de nordiska gränserna. Jag har senare också undersökt nordiska gränsregioner i rättsligt perspektiv.

Jag är huvudhandledare för doktoranden Max Carlin (offentlig rätt) samt handledare för Gunnar Bramstång (internationell privaträtt). Tidigare har jag handlett Eduardo Gill-Pedro (EU-rätt), Torvald Larsson (offentlig rätt) samt Richard Croneberg (finansrätt) fram till disputation och doktorsexamen (2016, 2020 respektive 2021, alla som handledare).

Tillsammans med professor Jane Reichel, Stockholms universitet, är jag redaktör för Förvaltningsrättslig tidskrift.

Min undervisning är huvudsakligen förlagd till juristprogrammets termin 4, terminskursen Offentlig rätt och till fördjupningskurserna Förvaltningsrättslig fördjupning, Teman i offentlig rätt och Förvaltningsprocessrätt.

Jag deltar återkommande i utarbetandet av fakultetens och universitetets remissvar. Under 2021-2023 medverkade jag som expert i 2020 års grundlagskommitté, i den del som avsåg domstolarnas oavhängighet (SOU 2023:12) . 

 

Undervisning

Jag undervisar i konstitutionell rätt på juristprogrammets termin 1, där jag också vissa terminer är en av kursföreståndarna. Dessutom undervisar jag på fördjupningskurserna Förvaltningsrättslig fördjupningskurs, Teman i offentlig rätt och Förvaltningsprocessrätt. I anslutning till min undervisning har jag tillsammans med Elsa Trolle Önnerfors gett ut läroboken Att skriva rätt. Goda råd för att skriva uppsats i juridik (Wolters Kluwer 2016).

Samverkan

Jag har i flera sammanhang redogjort för min forskning i populärvetenskapliga sammanhang, bland annat vid fakultetens arrangemang Juridikens dag. I november 2014 deltog jag i en hearing inför det danska Folketingets retsudvalg (justitieutskott), där jag höll ett föredrag om skyddet för visselblåsare i svensk rätt. År 2015 presenterade jag min bok om fri rörlighet över de nordiska gränserna på Bokmässan i Göteborg. Dessutom har jag kommenterat juridiska frågor i press och tv.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • Offentlig rätt
  • Förvaltningsrätt
  • Statsrätt
  • Konstitutionell rätt
  • Nordiskt samarbete

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Henrik Wenander är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren