Personlig profil

Forskning

Jag är en ekonomihistoriker som erhöll min doktorsexamen 2020 vid Lunds universitet. Under min doktorandutbildning var jag gästforskare vid Stellenbosch University. Sedan jag avslutade min doktorsexamen har jag arbetat som postdoktor vid Lunds universitet och University of Cambridge. Jag fungerar också som konsult för STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning).

Min forskning fokuserar på afrikansk ekonomisk historia, särskilt i södra och västra Afrika, slaveri, arbetsmarknadsekonomi och koloniala arv. Jag är också intresserad av utvecklingsekonomi, institutioner och fattigdomsdynamik i Afrika söder om Sahara och Latinamerika. Kompletterande till min forskning undervisar jag i kurser om akademiskt skrivande, forskningsmetoder, framväxande ekonomier och kolonialism i Afrika och Latinamerika. Jag tilldelades priset för Årets lärare 2020 av Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Jag bidrar till "The Establishment, Growth, and Legacy of a Settler Colony: Quantitative Panel Studies of the Political Economy of the Cape Colony", det största forskningsprojektet inom afrikansk ekonomisk historia globalt. Detta projekt använder big data och maskininlärning för att analysera Kapkolonins utveckling, dess institutioner och deras påverkan på tillväxt, ojämlikhet och välfärd.

Jag arbetar också med projektet "Where Have All the Workers Gone? Labour and Work in Ghana, 1951-2010". Detta projekt undersöker framväxten av informellt och osäkert arbete jämfört med den underskattade förekomsten av lönearbete, särskilt i landsbygdsområden, vilket utmanar äldre antaganden om arbetsmönster i postkoloniala Afrika.

Dessutom bidrar jag till "Resilience to Economic Shrinking: A Social Capability Approach to Processes of Catching Up in the Developing World since the 1950s." Vårt mål är att förstå hur de minst utvecklade länderna kan bygga motståndskraft mot ekonomisk nedgång och upprätthålla utveckling. Vi strävar efter att fylla kunskapsluckor genom att fastställa empiriska tillväxt-/nedgångsmönster bland utvecklingsländer under de senaste sju decennierna, bedöma ekonomisk nedgångs roll, och analysera dessa erfarenheter genom en ram av sociala kapabiliteter.

Jag har också ett stort intresse för bibliometri. Jag är involverad i "Shifting Patterns in International Research Cooperation," som studerar samspelet mellan internationellt vetenskapligt samarbete och geopolitik. Detta arbete syftar till att hjälpa regeringar, universitet, forskare och företag att balansera fördelarna med akademiskt samarbete med potentiella hot mot suveränitet, säkerhet, välstånd och demokrati.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 1 – Ingen fattigdom
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Igor Martins är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren