Foto av Ingemar Bengtsson

Ingemar Bengtsson

Universitetslektor

Personlig profil

Forskning

I grunden forskar jag på hur samhällets produktion organiseras. Det är koordineringen av individers val och handlingar som står i fokus, både med avseende på hur de kan förklaras och på vad de kan förklara, vilka konsekvenser de ger. Min forskning sker i gränssnittet mellan nationalekonomi, statsvetenskap och juridik. Det mesta ryms inom Public Choice, Rättsekonomi eller det bredare begreppet New Institutional Economics. Ett centralt studieobjekt är olika slags rättigheter och vad de betyder för den enskilda människan såväl som för samhället i stort. De senaste åren har det mesta av forskningen rört rättigheter knutna till medborgarskapet, rättigheter knutna till bostad, och rättigheter knutna till markanvändning.

Undervisning

Min undervisning handlar om ekonomiska aspekter av fastigheter och dess brukande. Exempel är kurser i nationalekonomi, samhällsbyggnadsekonomi, urban ekonomi, fastighetsmarknad och fastighetsvärdering. Inom fastighetsvärdering har jag författat läroboken Fastighetsvärdering – om värdeteori och värderingsmetoder (2018;2023), Studentlitteratur.

Expertis relaterad till FN:s globala mål

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Den här personens arbete relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Nationalekonomi
 • Samhällsvetenskap
 • Tvärvetenskapliga studier

Fria nyckelord

 • Rättigheter
 • Regleringar
 • Marknader
 • Mänskliga rättigheter
 • Institutioner
 • Transaktionskostnader
 • Medborgarskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Ingemar Bengtsson är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Samarbeten under de senaste fem åren

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren