Inger Kristensson Hallström

Professor

Om du gjort några ändringar i Pure kommer de visas här snart.

Personlig profil

Forskning

Min forskning de senaste 30 åren handlar om barn med långvarig sjukdom och deras familjer. Särskilt fokus ligger på att främja egenvård för barn med långvarig sjukdom framför allt med hjälp av e-hälsa och genom vård i hemmet, främja hälsa i den tidiga barndomen genom att stödja barn och föräldrar samt utveckla kunskap för att utveckla och införa barncentrerad vård. Forskningen genererar kunskap om hur familjen påverkas när ett barn blir långvarigt sjukt, hur omhändertagande och behandling påverkar familjens dagliga liv och vilka effekter det får över tid. 2013 till 2018 ansvarade jag för LUC3 - Lund University Child Centered Care, ett flervetenskapligt forskningsprogram med mångmiljonstöd från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). 2018 fick vi fortsatt stöd från Forte genom ett nytt 6-årigt programstöd – denna gång för att utveckla och utvärdera e-hälsa för att bistå egenvård för barn med långvarig sjukdom och deras familjer.Genom att identifiera barnets och familjens behov planerar, testar och implementerar vi olika interventioner inom e-hälsa riktade mot barnet och dess familj som kan underlätta och skapa goda förutsättningar för enskilda familjer att stödja barnet att uppnå en god hälsa på kort och på lång sikt. 

Samverkan

Jag har startat ett nationellt nätverk för disputerade sjuksköterskor som forskar med barn i Sverige där över 60 forskare är anslutna. Jag bedriver även samverkansarbete med forskare vid olika universitet i Etiopien inom forskningsprojekt som syftar till att förbättra behandlingsföljsamhet för barn och unga med HIV, finansierat av Vetenskapsrådet, SIDA och Forte. Jag har initierat och varit koordinator för nätverket LUCare, ett flervetenskapligt forskningsnätverk vid Medicinska fakulteten med målet att öka samverkan mellan olika discipliner och sprida information om hälsofrämjande åtgärder för att förbättra hälsa och livskvalitet för personer i alla åldrar. Sedan många år har jag ett långvarigt samarbete med Faculty of Nursing vid Khon Kaen University i Thailand med vilka vi under många år haft ett lärar- och student utbyte genom Linneaus Palme stipendier. 

Forskningsgenomslag

Min forskning har visat sig ha stor betydelse för att underlätta enskilda barns möjlighet att leva med sin sjukdom t ex har vi minskat antalet barn som behöver sövas för att genomgå magnetröntgenundersökningar genom att de får åldersanpassade förberedelser. Forskningen har också betydelse för hälso- och sjukvårdsorganisationer som kan ge ett bättre omhändertagande till mindre kostnad, bland annat har sjukhusbaserad hemsjukvård implementerats för barn med cancer i Danmark och för barn som insjuknar i diabetes i Sverige. Genom olika former av e-hälsa har vi visat att föräldrar erhåller ett gott stöd för att utveckla egenvård när deras barn fötts för tidigt eller operetas i nyföddhetsperioden.  

Undervisning

2002 startade jag den första specialistutbildningen för sjuksköterskor inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar vid Lunds universitet. Tillsammans med en kollega ansvarar jag för forskarutbildningskursen - Komplexa intervention för barn och ungdomar vid Lunds universitet – den första i sitt slag i Norden. Under 2019-2020 har denna kurs även hållits i samarbete med Addis Ababa University i Etiopien. 

Yrkesarbete

Jag är barnsjuksköterska och har arbetat i barnsjukvården som barnsjuksköterska, avdelningsföreståndare, vårdutvecklare och klinisk lektor under drygt 20 år. Mitt intresse för forskning väcktes genom det praktiska arbetet med sjuka barn och deras familjer. 1998 disputerade jag med en avhandling som handlade om föräldrars deltagande i sina barns vård under sjukhusvistelsen. 2008 blev jag Sveriges första professor i pediatrisk omvårdnad. Min forskning bedrivs fortfarande i nära samarbete med hälso- och sjukvården både nationellt och internationellt. 

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Cancer och onkologi
 • Omvårdnad

Nyckelord

 • Pediatric
 • Nursing
 • Child
 • Family
 • Long term illness
 • Health promotion
 • Complex interventions
 • E-health
 • E-hälsa

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen där Inger Kristensson Hallström är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
 • 1 Liknande profiler

Nätverk

Externa samarbeten med länder/områden de senaste 5 åren